Cyklus kurzů – Rekodifikace soukromého práva

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO Institut přináší sérii jednodenních kurzů věnovaných novému občanskému zákoníku a změnám v soukromém právu.


Obecný kurz:

Nový občanský zákoník a změny v soukromém právu po 1. lednu 2014
Účelem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o změnách v soukromém právu v souvislosti se schválením nového občanského zákoníku.  Kurz je celodenní (10.00 - 16.00 hod.).

Struktura obecného kurzu:

 1. Myšlenková hodnotová východiska nového občanského zákoníku
 2. Vlastnictví a jiná věcná práva
 3. Smlouvy v soukromém právu  
 4. Odpovědnost za škodu
 5. Majetkové právo manželské
 6. Dědické právo
 7. Obchodní korporace (nový zákon o obchodních korporacích)

Specializační kurzy

Věcná práva se zaměřením na vlastnictví (celodenní seminář)

 1. Rozšíření katalogu věcných práv
 2. Pojem věci
 3. Držba a její nová podrobnější úprava
 4. Spoluvlastnictví
 5. Věcná práva k cizím věcem
 6. Stavba jako součást pozemku
 7. Nabytí od nevlastníka
 8. Nabývání vlastnického práva
 9. Zástavní právo (včetně zastavení podílu v korporaci, cenného papíru, pohledávky a cizí věci)
 10. Právo stavby
 11. Správa cizího majetku

Smluvní právo (celodenní seminář)

 1. Jednotná koncepce smluvního práva
 2. Ukončení dvojí úpravy v obchodním a občanském zákoníku
 3. Nová terminologie
 4. Zásada ochrana slabší smluvní strany, ochrana spotřebitele
 5. Stručný přehled změn v nejčastěji využívaných smluvních typech
 6. Přehled dalších smluvních typů

Odpovědnost za škodu (celodenní seminář)

 1. Dvojí režim náhrady škody způsobené porušením smlouvy a porušením zákona
 2. Škoda na věci a újmě na životě a zdraví – posílení ochrany poškozeného
 3. Nové skutkové podstaty náhrady škody

Majetkové právo manželské (polodenní seminář)

 1. Shrnutí změn v úpravě rodinného práva
 2. Manželské majetkové právo v NOZ
 3. Společné jmění manželů
 4. Ostatní instituty manželského majetkového práva

Dědické právo (polodenní seminář)

 1. Shrnutí změn v úpravě dědického práva
 2. Dědické tituly
 3. Odkaz
 4. Změny v zákonné posloupnosti
 5. Ochrana věřitelů

Neziskové právnické osoby (celodenní seminář)

 1. Obecná úprava právnických osob
 2. Korporace, fundace, ústavy
 3. Spolky
 4. Nadace a nadační fondy
 5. Ústavy
 6. Stručný exkurz: sociální družstva
 7. Změna právního postavení stávajících „nestátních neziskových organizací“; transformace občanských sdružení a obecně prospěšných společností

Obchodní korporace (celodenní seminář)

 1. Přehled nejdůležitějších změn korporačního práva
 2. Ustavení korporace
 3. Vkladová povinnost
 4. Podíl v korporaci
 5. Orgány korporací; práva, povinnosti a odpovědnost  jejich členů, způsoby rozhodování
 6. Osobní obchodní společnosti
 7. Nejdůležitější změny v úpravě s.r.o.
 8. Nejdůležitější změny v úpravě a.s.

Právní vztahy k nemovitostem (polodenní seminář)

 1. Právní povaha nemovitostí
 2. Předmět a obsah evidence katastru nemovitostí
 3. Vlastnictví a věcná práva k věci cizí
 4. Smluvní dispozice s nemovitostmi
 5. Omezení vlastnického práva
 6. Právní vztahy po rekodifikaci občanského práva
 7. Druhy zápisů do katastru
 8. Judikatura

Katastr nemovitostí po rekodifikaci občanského práva (polodenní seminář)

 1. Dopad nového občanského zákoníku na veřejný seznam nemovitostí, nový katastrální zákon
 2. Zásada materiální publicity, zásada intabulační a zásada priority
 3. Předmět evidence v katastru nemovitostí podle nového katastrálního zákona
 4. Nová definice nemovitosti
 5. Zásada "superficies solo cedit"
 6. Právo stavby
 7. Přestavek, nájem a pacht
 8. Služebnosti a reálná věcná břemena
 9. Omezení vlastnického práva s důrazem na exekuce a exekuční řízení
 10. Nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí
 11. Druhy zápisů - nový obsah pojmů vklad a záznam a nové poznámky
 12. Náležitosti vkladové listiny
 13. Soukromé a veřejné listiny a přezkum v řízení o povolení vkladu
 14. Výpis z katastru nemovitostí a jeho obsah
 15. Pozemková kniha - ukázka s výkladem

Přednášející

 • Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., CEVRO Institut, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu
 • JUDr. Petr Čech, LL.M., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • JUDr. Mgr. Stanislav Sviták, soudce krajského soudu
 • Mgr. Stanislav Hykyš, advokát
 • Mgr. Jakub Kříž, CEVRO Institut

Časová dotace

Celodenní kurz: 10.00 - 16.00 hod. ( 5 hodin čistého času výuky + přestávky)

Polodenní kurz: 10.00 - 12.45 hod. anebo 13.15 - 16.00 hod.
 

Ceny a přihlášky:

Cena obecného kurzu: 1.500 Kč

Cena jednotlivých specializačních kurzů: 1.200 Kč (celodenní), resp. 600 Kč (polodenní)

Cena: obecný kurz + jeden specializační: 2.000 Kč

Platba se uskuteční buďto v hotovosti na místě, nebo v případě zájmu o bezhotovostní platbu, bude její specifikace zaslána přihlášenému účastníkovi na email.

 

Přihlášky do 10. června 2012 na email konference@vsci.cz.
Do předmětu emailu, prosím, napište „Letní škola  rekodifikace soukromého práva

Nejbližší termín konání obecného kurzu: 14. června 2012, většiny specializačních kurzů: 15. června 2012 (kurzy Majetkové právo manželské a dědické právo a Obchodní korporace – se poprvé uskuteční 22. června 2012).  
 


Letní škola rekodifikace soukromého práva 2012

Vedle cyklu seminářů o novém občanském zákoníku připravuje vysoká škola CEVRO Institut ve dnech 20. - 24. srpna 2012 také Letní školu rekodifikace soukromého práva. Tematicky je letní škola velmi podobná cyklu jednodenních seminářů, avšak jednotlivé kurzy jsou kratší a koncentrované do pěti dnů. Více o Letní škole se dozvíte zde.