Knihovní řád

účinný od 8. listopadu 2008

Knihovna vysoké školy CEVRO Institut (dále jen „vysoká škola“) slouží zejména pro studenty vysoké školy a její pedagogy. V návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na Statut vysoké školy se vydává tento Knihovní řád. 1. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.
 2. Knihovní jednotka je jakákoli samostatně evidovaná jednotka z fondu knihovny.
 3. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování zaměstnancem knihovny.
 4. Návštěvník knihovny je vyjma zaměstnanců knihovny každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli prostorách knihovny.
 5. Uživatel  knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby knihovnou poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod.
 6. Registrovaný uživatel knihovny je uživatel, který je vyučujícím nebo studentem na vysoké škole.
 7. Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách knihovny.
 8. Absenční výpůjčka je výpůjčka, u které poskytne knihovna svolení k tomu, aby registrovaný uživatel knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval i mimo prostory knihovny.
 9. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví zaměstnanec knihovny při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
 10. Instrukce je soubor písemných či ústních pokynů knihovny vůči uživateli a návštěvníkovi. Uživatel i návštěvník jsou povinni se instrukcemi řídit.

 1. Knihovna poskytuje uživatelům knihovnické, informační a jiné služby v rozsahu odpovídajícím jejímu poslání; a to zejména zpřístupňováním informačních zdrojů.
 2. Knihovna zhotovuje za úhradu pro uživatele rozmnoženiny knihovních jednotek z fondu  knihovny nebo z fondů knihovnou zprostředkovaných. Knihovna může odmítnout zhotovení rozmnoženin, pokud to stav knihovní jednotky nedovoluje, není-li v provozu odpovídající technické zázemí, přesahují-li požadavky kapacitní možnosti příslušného pracoviště, je-li zhotovení rozmnoženiny v rozporu s právními předpisy ČR nebo nejedná-li se o knihovní jednotky z fondu knihovny či z fondů knihovnou zprostředkovaných. Takto zhotovené rozmnoženiny slouží výhradně pro osobní potřebu uživatele. Jakékoli jiné použití musí vždy upravit individuální smlouva mezi uživatelem a  knihovnou, případně uživatelem a autorem – jinak se uživatel může dopustit porušení tohoto knihovního řádu či autorského zákona.
  Výši úhrad za služby knihovny stanovuje Ceník placených služeb a poplatků uvedený v příloze k tomuto Knihovnímu řádu.
 3. Knihovna může experimentálně poskytovat nové služby, které neuvádí v tomto Knihovním řádu, a u kterých si vyhrazuje právo jejich poskytování kdykoli přerušit či zastavit, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění.
 4. Knihovna může v odůvodněných případech po nezbytně nutnou dobu omezit nebo zcela pozastavit poskytování svých služeb. O takových výlukách rozhoduje výhradně prorektor vysoké školy, nebo jím písemně pověřený zástupce. 

 1. Uživatelé a návštěvníci knihovny jsou zejména povinni řídit se tímto knihovním řádem, jakož i dalšími instrukcemi knihovny. K základním povinnostem uživatele patří včasné a řádné plnění všech závazků vůči knihovně.
 2. Uživatel i návštěvník jsou povinni se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména nerušit či neobtěžovat jiné uživatele a návštěvníky a nic nepoškozovat.
 3. Za zvláště závažné porušení knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení knihovní jednotky z budovy vysoké školy nebo pokus o ně.
 4. Při práci s technikou knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni řídit se instrukcemi  knihovny. Nesmí zasahovat do zařízení, měnit nastavení ani instalace.
 5. Prostory knihovny mohou být z důvodu ochrany sledovány kamerovým systémem. Vstupem do knihovny uživatel i návštěvník berou na vědomí, že jejich pohyb v knihovně může být zaznamenán kamerovým systémem.
 6. Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Na výzvu zaměstnance knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni předložit ke kontrole svá zavazadla.
 7. Uživateli, který nemá vůči knihovně vypořádány všechny své závazky, knihovna odmítne poskytovat další služby až do odstranění nedostatku, kvůli kterému bylo poskytování služeb přerušeno.
 8. Uživatel, který porušuje právní předpisy nebo tento knihovní řád, může být z prostor knihovny vykázán. 

 1. Registrace uživatele je platná po celou dobu studia za předpokladu, že se jedná o studenty vysoké školy a po dobu trvání smluvního vztahu mezi vysokou školou a vyučujícími, za předpokladu, že se jedná o členy akademické obce vysoké školy.
 2. Účast v programech CŽV je považována pro účely tohoto předpisu za studium za podmínek uvedených v odst. 1.

 1. Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem.
 2. O výpůjčkách rozhoduje knihovna podle charakteru a fyzického stavu knihovní jednotky.
 3. Při půjčování je uživatel povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit zaměstnanci knihovny. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.
 4. Na knihovní jednotku, která je půjčena jinému uživateli nebo je z jiného důvodu nedostupná, knihovna přijme na žádost registrovaného uživatele rezervaci. Rezervace platí do pěti dnů ode dne podání. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, má přednost ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.
 5. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku ve stavu, v jakém si ji vypůjčil. Každé její poškození, ztrátu nebo zničení je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a vzniklou škodu knihovně nahradit. Za škodu způsobenou uživatelem je považováno také provádění jakýchkoli změn a zásahů do vypůjčené knihovní jednotky (např. podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod.).
 6. Uživatel není oprávněn zapůjčenou knihovní jednotku dále půjčovat.

 1. Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.
 2. Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje knihovna pouze registrovanému uživateli. Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile zaměstnanec knihovny uživateli knihovní jednotku předá.
 3. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku je uživatel povinen vrátit nejpozději před zavírací hodinou knihovny. Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku smí uživatel užívat pouze v objektu knihovny, ze které ji nesmí vynést. Používání knihovní jednotky v objektu vysoké školy je možné se souhlasem zaměstnance knihovny.

 1. Registrovaný uživatel si smí půjčovat knihovní jednotky také absenčně, a to na dobu 14 dní. Dobu absenční výpůjčky knihovní jednotky lze také prodloužit, pokud na daný titul není rezervace a pokud prodloužení výpůjční doby povolí zaměstnanec knihovny.
 2.  Uskutečnění výpůjčky je možné pouze v tom případě, že uživatel nemá žádné finanční ani jiné závazky vůči knihovně nebo nevrácené knihovní jednotky po termínu vrácení.
 3. Registrovaný uživatel může mít současně vypůjčeno nejvýše pět knihovních jednotek a rezervováno nejvýše také pět knihovních jednotek. Knihovní jednotku lze pro sebe rezervovat nejvýše na pět dní ode dne podání. Rezervování lze opakovaně prodlužovat, avšak pouze tehdy, nezažádal-li o její rezervaci další uživatel.
 4. Při převzetí výpůjčky je uživatel povinen si knihovní jednotku prohlédnout a nahlásit případná poškození.
 5. Uživatel ručí za vypůjčenou knihovní jednotku po celou dobu výpůjčky až do okamžiku vrácení dokumentu.
 6. Registraci výpůjček provádí knihovník vyhledáním uživatele, ověřením jeho totožnosti a načtením čárového kódu knihovní jednotky.
 7. V případě překročení výpůjční lhůty je uživatel povinen uhradit poplatky z prodlení – jejich výše je zveřejněna v Ceníku placených služeb a poplatků, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
 8. V případě překročení výpůjční lhůty knihovna zasílá uživateli upomínku na e-mailovou adresu vysoké školy. Není povinností knihovny zasílat upomínky doporučeně, u uživatelů se za základní kontakt považuje jejich e-mailová adresa.
 9. Žádost o prodloužení výpůjční lhůty lze podat osobně, elektronicky e-mailem či telefonicky.

 1. Uživatel i návštěvník odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením právní povinnosti. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem.
 2. Vlastnické právo ke knihovním jednotkám tvořícím knihovní fond je nepromlčitelné, knihovní jednotku nelze získat vydržením.
 3. Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen knihovně bezodkladně ohlásit. O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje knihovna. Přednostně je požadována náhrada škody uvedením do původního stavu - zpravidla obstaráním náhradního výtisku téže jednotky ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat náhradní výtisk jednotky v jiném vydání nebo finanční náhradu ve výši pořizovací ceny plus 50%. V dohodě s uživatelem může přijmout i jinou publikaci. Výše finanční náhrady se řídí aktuální tržní cenou jednotky. Uživatel je dále povinen uhradit veškeré náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky a její náhradou vznikly. Tím není zbaven povinnosti uhradit poplatek z prodlení v případě nahlášení ztráty knihovní jednotky po vypršení stanovené výpůjční lhůty.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a vypořádání všech závazků si knihovna vyhrazuje právo pozastavit uživateli poskytování služeb. 

 1. Knihovní řád včetně všech příloh, dodatků a doplňků je každému uživateli k nahlédnutí v prostorách knihovny na dostupném místě a v informačním systému školy. Knihovní řád je zveřejňován v platném znění.
 2. O výjimkách z knihovního řádu rozhoduje výhradně prorektor vysoké školy CEVRO Institut nebo jím písemně pověřený zaměstnanec.
 3. Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu jsou jeho odkázané přílohy, případně dodatky a doplňky. Přílohy, dodatky a doplňky ke knihovnímu řádu mohou být vydávány i samostatně, vždy však s podpisem prorektora vysoké školy CEVRO Institut.
 4. Tento knihovní řád nabývá účinnosti 1. října 2008.