Master of Public Administration (MPA)

Prestižní studijní program Master of  Public Administration je manažerské postgraduální vzdělání, které je přizpůsobeno podmínkám a potřebám veřejné sféry. 

Studium MPA je určeno vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs. Není bez zajímavosti, že program MPA, poskytovaný naší školou, se stal vůbec prvním svého druhu v České republice. Za více než osm let své existence jím prošla řada úspěšných absolventů.  

Vzhledem k šíři veřejného sektoru nabízíme příležitost vzdělávat se ve dvou specializovaných odvětvových variantách programu Master of Public Administration. • Termín pro podání přihlášek 30. září 2016
 • Termín zahájení výuky 14. a 15. října 2016

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MPA


Obecné informace

Forma a organizace studia

Vzdělávací program MPA je formou postgraduálního celoživotního vzdělávání. Je určen absolventům vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně. Organizace výuky je přizpůsobena uchazečům o studium, kteří jsou časově zaneprázdněni. Přednášky jsou koncentrované do dvoudenních víkendových soustředění, která se konají jedenkrát až dvakrát měsíčně. Posluchačům jsou k dispozici elektronické studijní materiály a knihovna vysoké školy. Další část studia představuje samostudium odborných materiálů.

 1. Program je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením.
 2. Tematický modul odpovídá jednomu výukovému soustředění v délce 12 hodin.
 3. Semestr zahrnuje 6 tematických modulů/výukových soustředění v celkovém objemu 72 hodin. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla čtyř - šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku vysoké školy.
 4. Vybrané moduly vzdělávacího programu jsou akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.    

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Cena studijních programů MPA – Veřejná správa a lidské zdroje a MPA – Bezpečnostní a krizový management na vysoké škole CEVRO Institut činí 110.000 Kč (Jedná se o ceny za celé studium). Platbu za studium vzdělávacího programu je možné rozdělit do splátek a získat slevu při větším počtu uchazečů od jednoho právního subjektu. Další případné informace o financování či obsahu studia získáte na adrese MPA@vsci.cz.
Absolventi vysoké školy CEVRO Institut mohou čerpat unikátní slevu na školném ve výši 30.000 Kč.


Proč studovat MPA

 • špičkový lektorský tým
 • impuls pro profesní a kariérní růst
 • networking - vynikající kontakty z veřejné správy, byznysu, akademického a politického světa
 • nové zkušenosti při řešení odborné problematiky
 • praktická orientace výuky
 • nový pohled na management a řízení human resource
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností
 • výuka v centru Prahy

Praktická orientace výuky

Základní filozofií naší vysoké školy je vyváženost. Lektorské týmy tvoří zkušení akademici i špičkoví odborníci z praxe. K určitým aktuálním otázkám jsou do výuky zváni i hosté. Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi.


Ukončení certifikátem MPA

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MPA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí. Veřejná správa je záležitostí veskrze národní. Celoživotní vzdělávání a titul MPA je zakotven v českém právním řádu.