Rektor a prorektoři


Josef ŠímaRektor:
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Tel.: +420 221 506 777
E-mail: josef.sima@vsci.cz

 


Prorektor pro studium:
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
Tel.: +420 221 506 725
E-mail: ladislav.mrklas@vsci.cz


 

Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání:
Tomáš Pojar, M.A.
Tel.: +420 221 506 735
E-mail: tomas.pojar@vsci.cz


Rektor

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. 

Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. Rektor se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno správní radě.

Rektor zejména:

 • řídí vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost, případně i další činnost  CEVRO Institutu, pokud tato není podle právních předpisů, zakladatelské listiny nebo statutu v působnosti správní rady, popř. jiného orgánu společnosti nebo jiného orgánu CEVRO Institutu.
 • zastupuje CEVRO Institut a jedná jeho jménem v pedagogických a výzkumných, vývojových a tvůrčích záležitostech a rovněž v dalších záležitostech v souladu s tímto statutem.
 • navrhuje správní radě vhodného kandidáta na funkci prorektora a uvádí jej do funkce.
 • jmenuje členy akademické rady, svolává a řídí její zasedání,
 • jmenuje a odvolává garanty studijních programů,
 • po projednání v kolegiu rektora jmenuje a odvolává vedoucí kateder, řídí a kontroluje jejich činnost,
 • zřizuje se souhlasem správní rady pracoviště CEVRO Institutu zabývající se výzkumnou, vývojovou nebo tvůrčí činností a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,
 • jmenuje předsedy a členy komisí pro státní zkoušky,
 • předkládá akademické radě ke schválení nové studijní programy,
 • jmenuje členy oborové rady, včetně jejího předsedy a její závěry předkládá akademické radě,
 • projednává s ředitelem návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě,
 • předkládá řediteli návrh na udělení stipendií za podmínek stanovených stipendijním řádem.

Prorektoři

 • Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
 • Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

 • Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu .

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. 

Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. Rektor se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy bylo prohlášení doručeno správní radě.

Rektor zejména:

 • řídí vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost, případně i další činnost  CEVRO Institutu, pokud tato není podle právních předpisů, zakladatelské listiny nebo statutu v působnosti správní rady, popř. jiného orgánu společnosti nebo jiného orgánu CEVRO Institutu.
 • zastupuje CEVRO Institut a jedná jeho jménem v pedagogických a výzkumných, vývojových a tvůrčích záležitostech a rovněž v dalších záležitostech v souladu s tímto statutem.
 • navrhuje správní radě vhodného kandidáta na funkci prorektora a uvádí jej do funkce.
 • jmenuje členy akademické rady, svolává a řídí její zasedání,
 • jmenuje a odvolává garanty studijních programů,
 • po projednání v kolegiu rektora jmenuje a odvolává vedoucí kateder, řídí a kontroluje jejich činnost,
 • zřizuje se souhlasem správní rady pracoviště CEVRO Institutu zabývající se výzkumnou, vývojovou nebo tvůrčí činností a jmenuje a odvolává jejich vedoucí,
 • jmenuje předsedy a členy komisí pro státní zkoušky,
 • předkládá akademické radě ke schválení nové studijní programy,
 • jmenuje členy oborové rady, včetně jejího předsedy a její závěry předkládá akademické radě,
 • projednává s ředitelem návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě,
 • předkládá řediteli návrh na udělení stipendií za podmínek stanovených stipendijním řádem.


Prorektor pro studium:
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
Tel.: +420 221 506 725
E-mail: ladislav.mrklas@vsci.cz


Prorektorka pro rozvoj:
JUDr. Markéta Štalmachová
Tel.: +420 221 506 703
E-mail: marketa.stalmachova@vsci.cz


Prorektor pro zahraniční vztahy:
Tomáš Pojar, M.A.
Tel.: +420 221 506 735
E-mail: tomas.pojar@vsci.cz


 • Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
 • Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

 • Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.
 • Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu .