Sociologie – Sociální analýzy

Obor si klade za cíl přípravu na široké spektrum povolání, v nichž se předpokládá znalost společenských procesů a schopnost tyto procesy analyzovat, vyhodnocovat a na základě znalostí činit rozhodnutí. Vychází z předpokladu, že moderní a dynamické společnosti vytvářejí mnoho příležitostí pro prakticky orientované sociology. Sociolog a sociální analytik jsou povolání, která si žádají nejen teoretické znalosti v rozsahu umožňujícím pochopit aktuální společenské procesy, ale zejména praktické dovednosti z mnoha různých oblastí. Konkrétně zejména znalost sociologických postupů při výzkumu i hlubokou znalost společenských procesů a jejich provázanosti s procesy demografickými, ekonomickými, politickými atd. Nedílnou součástí studia jsou i prakticky zaměřené kursy (management, marketing, PR, rétorika).

Charakteristika studia

Hlavním cílem studia je porozumět moderní společnosti, umět analyzovat a vysvětlit společenské procesy. K tomu napomáhá i úzké sepětí oboru s dalšími právními a sociálními vědami, které jsou vyučovány na CEVRO Institutu. Tedy se studiem soukromého i veřejného práva, veřejné správy, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů.

CEVRO Institut je první soukromou vysokou školou, která má akreditovaný obor v rámci studijního programu Sociologie. 

Profil absolventa

Absolventi se dobře uplatní především v soukromém sektoru, v moderních a dynamických společnostech, které vytvářejí mnoho příležitostí pro prakticky orientované sociology. Absolventi jsou také velmi dobře připraveni pro navazující magisterské studium zaměřující se na sociologii či příbuzné společenskovědní obory na CEVRO Institutu, nebo jiných školách v ČR nebo v zahraničí.

Studijní plány

Výuku zajišťuje tým renomovaných akademických pracovníků v čele s odborným garantem, Prof. PhDr. Hynkem Jeřábkem, CSc. Do tohoto týmu patří jak sociologové, kteří již dnes působí na katedře filosofie a sociologie, tak řada dalších odborníků z akademických pracovišť i praxe. Mezi nimi je třeba jmenovat Prof. Dr. Miroslava Nováka (jinak též garanta studijního oboru Politologie a mez. vztahy), Prof. PhDr. Miloše Havelku, či Mgr. Jiřího Remra, Ph.D.

Obor Sociální analýzy, vyučovaný na CEVRO Institutu v rámci programu Sociologie, je orientován výrazně prakticky, čemuž jsou uzpůsobeny studijní plány.


Státní bakalářská zkouška