Studijní pobyty a stáže

Program Erasmus

Na sklonku roku 2010 uspěla vysoká škola CEVRO Institut se svou žádostí o Erasmus University Charter (EUC). Vysoká škola CEVRO Institut splnila všechny předepsané požadavky a získala tuto listinu, kterou Evropská komise opravňuje CEVRO Institut k účasti v programu Erasmus. Evropská komise přidělila EUC vysoké škole CEVRO Institut i na období 2014-2020. 

Studijní a učitelské pobyty v rámci programu Erasmus

Studenti a také interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou využít program  Erasmus  k vycestování na studijní, resp. výukový, pobyt na zahraniční vysokou školu, se kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavřela bilaterální dohodu o studentské, resp. učitelské, výměně.

Podmínky účasti v programu Erasmus pro oblast studentské výměny
V souladu s rozhodnutím prorektora č. 19-002-005/09 ze dne 29. dubna 2009, platí, že student, který vyjíždí na zahraniční studijní pobyt musí zejména:

  1. být řádně zapsán alespoň do druhého ročníku bakalářského nebo alespoň do prvního ročníku navazujícího magisterského studia (tento student je po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na vysoké škole CEVRO Institut),
  2. prokázat řádně splnění studijních povinností vyplývajících z jeho studijního plánu,
  3. prokázat dostatečnou znalost cizího jazyka, ve kterém probíhá výuka na zahraniční vysoké škole. Za dostatečnou znalost cizího jazyka se považuje minimálně úroveň upper-intermediate v případě anglického jazyka a ekvivalentní úroveň pro jiné cizí jazyky, nestanoví-li zahraniční vysoká škola jinou potřebnou úroveň znalosti cizího jazyka,
  4. řádně plnit veškeré smluvní závazky vyplývající ze smlouvy o studiu uzavřené mezi ním a vysokou školou CEVRO Institut.

Podle pravidel programu Erasmus se studijního pobytu může student účastnit pouze jednou v průběhu celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách. Studenti a interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou vycestovat pouze na ty zahraniční vysoké školy, se kterými má vysoká škola CEVRO Institut uzavřenou bilaterální smlouvu, která zakotvuje studentskou, resp. učitelskou, výměnu v rámci programu Erasmus.


Studenti a interní pedagogové mohou vycestovat na studijní pobyt na tyto univerzity:

Argentina

Universidad Nacional del Sur, sídlo: Bahía Blanca (pozn. univerzita nespadá pod program Erasmus)


Francie

Institut Albert le Grand, sídlo: Anger

Université Montesquieu – Bordeaux IV, sídlo: Bordeaux


Irsko

University College Dublin, sdílo: Dublin (pozn. pouze pro učitelské výměny!)


Litva

University of Management and Economics, sídlo: Vilnius

Vytautas Magnus University, sídlo: Kaunas


Maďarsko

Pázmány Péter Catholic University, sídlo: Budapešť


Německo

University of Mannheim, sídlo: Mannheim

University of Leipzig, sídlo: Leipzig (pozn. pouze pro učitelské výměny !)


Polsko

Collegium Civitas, sídlo: Varšava

Helena Chodkowska University of Management and Law, sídlo: Varšava


Rumunsko

Romanian-American University, sídlo: Bukurešť


Slovinsko

University of Ljubljana, sídlo: Lublaň


Švédsko

Umeå University, sídlo: Umeå


Španělsko

Universidad Rey Juan Carlos, sídlo: Madrid


Turecko

Gebze Institute of Technology, sídlo: Gebze

Před odjezdem

Vzhledem k individuální povaze učitelských výměnných pobytů platí, že interní vyučující, kteří mají zájem o výukový pobyt na partnerské univerzitě, kontaktují zahraniční oddělení školy.

Prvním krokem studentů, kteří chtějí vyjet na zahraniční studentský pobyt, je návštěva zahraničního oddělení vysoké školy CEVRO Institut.

Zájemci o zahraniční studium musí navštívit zahraniční oddělení dostatečným předstihem (přibližně 6 měsíců před plánovaným odjezdem), protože vyslání studenta do zahraničí podléhá souhlasu vysoké školy CEVRO Institut, která ověří, zda uchazeč o studium v zahraničí splňuje Podmínky účasti v programu Erasmus (viz výše). Studenti, kteří hodlají vycestovat v zimním semestru, by měli zahraniční oddělení navštívit nejpozději v březnu, a studenti, kteří plánují vycestovat v letním semestru, by měli zahraniční oddělení kontaktovat v září.

Uchazeči o zahraniční studijní pobyt se na stránkách partnerských vysokých škol seznámí s nabídkou kurzů a dalšími podrobnostmi týkajících se studijních pobytů na stránkách příslušené univerzity. Je třeba mít na paměti, že akademický rok je na každé univerzitě jiný a může se výrazně lišit od akademického roku na vysoké škole CEVRO Institut.

Jakmile se studenti rozhodnou pro studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, oznámí tuto skutečnost zahraničnímu oddělení vysoké školy CEVRO Institut, které tyto studenty nominuje na studijní pobyt. Zahraniční škola pak posílá nominovaným studentům potřebné dokumenty, informace a přihlášku.

Studenta, který hodlá vyjet na zahraniční studijní pobyt, se týkají některé důležité dokumenty:

1) Přihláška ke studijnímu pobytu 
Každá zahraniční škola má svůj formulář přihlášky. Studenti mohou podávat přihlášky ke studiu na zahraniční vysokou školu buď na zimní semestr, nebo na letní semestr příslušného akademického roku. Je možné přihlásit se i na celý akademický rok, tzn. zimní i letní semestr současně. Termíny pro podání přihlášky si stanovují jednotlivé univerzity podle svého vlastního harmonogramu. Obecně však platí, že přihlášky na studijní pobyt s počátkem v zimním semestru se podávají nejpozději v polovině května a přihlášky na studijní pobyt s počátkem v letním semestru se podávají nejpozději v polovině října.

 2) Studijní smlouva
Student si sestaví konkrétní studijní plán studia na zahraniční vysoké škole. Tento plán předloží v písemné podobě ke schválení vysílající a přijímající instituci. Vzniká tak studijní smlouva (Learning Agreement). Jedná se o dokument, který podepisuje student, vysílající vysoká škola (CEVRO Institut) a zahraniční vysoká škola. Ve studijní smlouvě jsou uvedeny všechny, kurzy, které student chce studovat v zahraničí. Studijní smlouva může zahrnovat povinné či volitelné předměty. Pokud absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci studijního programu na vysoké škole CEVRO Institut, je možné jej uznat jako předmět volitelný. Studijní smlouvu je možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Student si vybírá kurzy tak, aby celkově za svůj studijní pobyt v zahraničí získal minimálně 20 ECTS. Studenti mohou také v zahraničí zpracovávat svou bakalářskou či diplomovou práci. V tomto případě nemusí splnit výše uvedený požadavek na ECTS, avšak je povinen podat prostřednictvím zahraničního oddělení písemnou žádost adresovanou prorektoru pro studium vysoké školy CEVRO Institut. Prorektor tuto žádost následně posoudí.

O přijetí na studijní pobyt v zahraničí informuje studenta zahraniční vysoká škola studenta zpravidla prostřednictvím tzv. akceptačního dopisu (Letter of Acceptance) či jiného podobného dokumentu. Akceptační dopis a případné další informace jsou zasílány na adresu studenta, kterou uvedl v přihlášce, nebo přímo na adresu vysoké školy CEVRO Institut.

3) Finanční dohoda
Po přijetí ke studiu na zahraniční vysoké škole bude studentům přiznáno stipendium. Řádné užití tohoto stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny finanční dohodou. Finanční dohodu student uzavírá s vysokou školou CEVRO Institut. Podpis dohody zprostředkovává zahraniční oddělení vysoké školy CEVRO Institut. Výše finanční podpory je stanovují pravidla Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Podmínkou uzavření Finanční dohody a následného vyplacení stipendia je předložení akceptačního dopisu od zahraniční vysoké školy a plnění podmínek účasti v programu Erasmus (viz výše). Před podpisem finanční dohody musí student předložit doklad o tom, že si na dobu studijního pobytu v zahraničí zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi. Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho účet, jehož číslo bude uvedeno ve finanční dohodě. Přílohou finanční dohody je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů Erasmus.


Průběh pobytu

Podle pravidel EU je povinností každého studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě, kde bude studovat, a to do 30 dnů od svého příjezdu. K řádné registraci je nezbytné předložit platný cestovní pas a akceptační dopis od univerzity, na které bude student studovat (Letter of Acceptance).

Průběhu pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající ze studijní smlouvy (Learning Agreement), a to zvláště s ohledem na délku pobytu, studium kurzů uvedených ve studijní smlouvě apod.

Pokud dojde ke změně ve studijní smlouvě, musí být tato změna písemně odsouhlasena vysokou školou CEVRO Institut a zahraniční vysokou školou, a to nejpozději do měsíce od příjezdu.

Ještě než studenti zahraniční vysokou školu opustí, musí si vyžádat dva dokumenty: Potvrzení o délce pobytu  (Confirmation of Study Period) a Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records). Viz níže.


Po návratu

Jakmile se student vrátí, je povinen předložit dva důležité dokumenty

  1. Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period)
  2. Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records).

Pro potvrzení o délce pobytu mohou studenti využít vzorový formulář, případně mohou využít formulář zahraniční vysoké školy. Pro výpis výsledků studia v zahraniční (Transcript of Records) studenti využijí formulář zahraniční vysoké školy, který si vyžádají po splnění studijních povinností před svým odjezdem do České republiky. Podmínkou úspěšného ukončení studia na zahraniční škole je splnění minimálně 20 ECTS. Seznam úspěšně absolvovaných kurzů, včetně počtu kreditů, je obsažen v dokumentu Transcript of Records

Studenti jsou také povinni vyplnit svou závěrečnou zprávu, kterou jim zašle zahraniční oddělení CEVRO Institutu. Studenti mohou čerpat zkušenosti od českých studentů z různých univerzit, které na zahraniční vysoké škole již studovali, v databázi závěrečných zpráv.

Podrobné informace o programu Erasmus jsou dostupné na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Pro bližší informace můžete kontaktovat Miloše Brunclíka (milos.brunclik@vsci.cz)

Kompletní seznam všech partnerských zahraničních vysokých škol a dalších institucí naleznete v sekci Partnerské instituce.


Erasmus Policy Statement