Politologie

Cíle studia studijního oboru:
Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářského studia v oboru politologie a mezinárodní vztahy a blízkých oborů uskutečňovaných na vysoké škole CEVRO Institut a na jiných vysokých školách. Standardní doba studia je 2 roky.

V rámci navazujícího magisterského studia je důraz kladen zejména na rozšíření a teoretické prohloubení znalostí týkajících se fungování politických systémů, zejména v západní a střední Evropě, otázky demokracie, mezinárodních vztahů, voleb aj., včetně komparativní roviny studia těchto oblastí.

Základními specializačními osami oboru Politologie jsou komplexně koncipované kurzy, které nabízejí studentům hlubší vhled do vývoje teoretického zkoumání politiky, mezinárodních vztahů, další výzkumu a srovnávání politických systémů, včetně nedemokratických režimů a problematiky tranzice, volební studia a otázky spojené s výzkumem demokracie v teorii a praxi.

Hluboké poznání, rozšíření znalostí v oblasti teoretických přístupů, schopnost samostatné analýzy procesů formování vnitřní i zahraniční politiky a jejich aplikace v praxi jsou pak klíčovými cíli celého studia.

Profil absolventa:
Absolvent magisterského studijního programu Politologie je připraven k uplatnění v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích, aparátech politických stran, v diplomacii, veřejné správě nebo jako politický analytik, komentátor v médiích apod. Teoreticky zaměření studenti mohou pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů.

Absolventi budou vybaveni širokou škálou znalostí a dovedností. V první řadě se jedná o všeobecný přehled v rámci všech profilových předmětů, tedy pokročilou orientaci ve všech oblastech, které jsou úzce svázány s veřejnou sférou, zejména pak vnitřní i mezinárodní politikou. Absolventi budou schopni analyzovat domácí i mezinárodní politické procesy, včetně schopnosti analyzovat úlohy jednotlivých politických aktérů v rámci těchto procesů.

Tato vlastní analýza jim umožní samostatně a kvalifikovaně rozhodovat o dalším postupu své  instituce, úřadu či politické organizace, a to na nejrůznějších řídících úrovních. Získané znalosti jim dále umožní poskytovat konzultace osobám ve vrcholových politických či administrativních funkcích. Absolventi budou také schopni řídit menší i rozsáhlejší týmy spolupracovníků i účinně komunikovat svá rozhodnutí navenek – prostřednictvím médií i přímo veřejnosti.

Celé studium je inspirováno nejmodernějšími požadavky praxe, zejména požadavkem na zásadní samostatnost pracovníků a zároveň jejich schopnost pracovat v týmech a v těchto týmech přijímat nejrůznější role, řadovým členstvím počínaje a řídící funkcí konče. Důraz bude také kladen na maximální pracovní flexibilitu každého absolventa. Studentům bude také v průběhu studia vštěpována potřeba neustálého vzdělávání a zdokonalování prostřednictvím celoživotního  vzdělávání.

Absolventi navazujícího magisterského programu politologie budou moci působit v celé řadě různorodých institucí a organizací, které lze rozdělit následujícím způsobem:

První skupinu institucí tvoří veřejná správa v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy i samosprávy na úrovni obce, města, kraje či celého státu. Absolventi se v této sféře uplatní nejen jako úředníci či střední a vyšší správní management, ale také jako zastupitelé, radní, starostové, primátoři, hejtmani či dokonce zákonodárci nebo nejvyšší představitelé ministerstev.

Druhý typ institucí, kde se absolventi uplatní, představují politické strany, a to zejména jejich profesionální aparát na centrální, regionální či místní úrovni. Konkrétně půjde o tajemníky, manažery či jiné zaměstnance místních, oblastních, okresních či krajských kanceláří stran, nebo o analyticko-administrativní aparát stranických centrál na celostátní úrovni.

Třetí typ cílových institucí tvoří nejrůznější organizace občanské společnosti s národní i mezinárodní působností, kde absolventi najdou své uplatnění jako analytici, projektoví manažeři, pomocní vědečtí (výzkumní) pracovníci či administrativní pracovníci. Své uplatnění tak najdou především v rámci nadací, spolků, think-tanků, vzdělávacích institucí, zájmových či nátlakových skupin, jejichž činnost se bezprostředně dotýká politické sféry.

Významnou platformu pro uplatnění absolventů představují také sdělovací prostředky. Právě v elektronických (včetně internetu) či tištěných médiích celostátního, regionálního, místního, resortního či jiného zaměření budou absolventi nacházet uplatnění nejen jako jejich redaktoři, komentátoři a editoři, ale také jako analyticko-administrativní pracovníci redakcí.

Pátou oblastí, kde absolventi najdou své uplatnění, bude politické poradenství a poskytování konzultačních a administrativních služeb. Absolventi budou moci kvalifikovaně vykonávat funkce asistentů poslanců, senátorů, ministrů, hejtmanů a starostů či jejich politických poradců. A to nejen na úrovni členů asistentských či poradenských týmů, ale také jako jejich kvalifikovaní řídící pracovníci.  

Vzhledem k zapojení ČR do evropských a transatlantických integračních procesů, představuje poslední skupinu institucí, kde se budou absolventi studia uplatňovat, také nejrůznější instituce, organizace, orgány a uskupení spojená s Evropskou unií, NATO, OSN, ale také evropskými politickými stranami, nadnárodními politickými organizace, mezinárodními zájmovými a nátlakovými skupinami apod.

Studijní plány