Veřejná správa

Cíle studia studijního oboru:
Navazující magisterské studium veřejná správa je určeno absolventům bakalářského studia v oboru veřejná správa a blízkých oborů uskutečňovaných na vysoké škole CEVRO Institut a na jiných jiných vysokých školách. Standardní doba studia je 2 roky.

Magisterské studium v oboru veřejná správa je směřováno na osvojení si teoretických poznatků z oborů, které umocní univerzální charakter profilu absolventa a vyhoví nárokům moderní veřejné správy. Proto se výuka v magisterském studiu zaměří především na získání poznatků z oblasti správní vědy, veřejného managementu, politologie, sociologie, psychologie, ekonomie a práva, které v Evropě představuje pro výkon veřejné správy a veřejných služeb nepřehlédnutelný rámec možných aktivit a pravidel. Takový profil vzdělávání vyšších úředníků veřejné správy je běžný v USA a v řadě evropských států.

Cílem tohoto studia je vychovat kvalitní řídící pracovníky pro všechny stupně a druhy veřejné správy jakož i pro instituce organizující a vykonávající veřejné služby.

Profil absolventa:
Profil absolventa oboru veřejná správa vychází na rozdíl od obdobných studijních programů orientovaných převážně na ekonomické a regionální otázky veřejné správy, z obecného zaměření studia na vysoké škole CEVRO Institut, které klade důraz na fungování veřejné správy jako celku, navíc v komparaci s nadnárodním pohledem v evropském a transatlantickém kontextu.

Absolventi oboru získají znalosti o organizaci a činnosti veřejné správy a osvojí si při studiu dovednosti nezbytné pro výkon veřejné správy (služby). Absolventi budou způsobilí realizovat úkoly veřejné služby. Dokáží hodnotit a postihnout nejzávažnější rysy problému systematickým poznáváním a samostatným studiem odborných informací. Budou ovládat potřebné správní a řídící úkony zajišťující bezchybné fungování veřejně správních orgánů a institucí.

Celé studium je inspirováno nejmodernějšími požadavky na schopnost samostatně se rozhodovat v mezích pracovní pozice a svěřené pravomoci, jakož i schopnost pracovat v týmech a v nich přijímat nejrůznější role. Důraz při studiu bude kladen na osvojení si maximální pracovní flexibility a schopnosti celoživotního vzdělávání.
Instituce, ve kterých budou moci absolventi uplatnit získané vzdělání, se dají rozdělit do několika skupin.

První tvoří oblast veřejné správy, v nejširším možném smyslu, tedy v podobě státní správy i samosprávy na úrovni obce, kraje či celého státu. Absolventi se v této sféře uplatní nejen jako úředníci vyšších řídících funkcí, ale také jako volení členové samosprávných orgánů.

Druhá skupina jsou politické strany zejména jejich profesní aparát. Konkrétně půjde o tajemníky, manažery či jiné zaměstnance kanceláří politických stran včetně stranických centrál.

Třetí skupina, kde absolventi najdou své uplatnění, bude poradenství a poskytování konzultačních a podpůrných služeb. Absolventi budou moci například kvalifikovaně vykonávat funkce asistentů poslanců, senátorů, ministrů a dalších veřejných představitelů.

Vzhledem k zapojení ČR do evropských a transatlantických integračních procesů, představuje poslední skupinu institucí, kde se mohou absolventi studia uplatňovat, také nejrůznější instituce, organizace a orgány spojené zejména s Evropskou unií a NATO.

Studijní plány