Master of Public Administration (MPA)

Prestižní postgraduální studijní program Master of  Public Administration (MPA) přináší do oblasti veřejného sektoru typ vzdělání, který známe z privátní sféry jako MBA, je ale přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné sféry. 

Studium MPA je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs v České republice.  

Není bez zajímavosti, že program MPA, poskytovaný vysokou školou CEVRO Institut, se stal vůbec prvním svého druhu v České republice. Za více než čtyři roky své existence jím prošla řada úspěšných absolventů.  

Vzhledem k šíři veřejného sektoru poskytuje vysoká škola CEVRO Institut vedle obecně orientovaného programu MPA také specializované odvětvové varianty: MPA – Bezpečnostní a krizový management, MPA – Personální management, MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí, MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči a MPA – Management veřejné dopravy


Vzdělávací programy MPA a hlavní garanti

Druh programu MPA Hlavní odborný garant
MPA (obecně orientovaný program) Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
MPA – Bezpečnostní a krizový management Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.
MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči Odborná rada složená z garantů jednotlivých modulů
MPA – Personální management  
MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí  
MPA – Management veřejné dopravy Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

 

Obecné informace o studijních programech MPA 

 

Hlavní výhody

 • výuka v centru Prahy
 • impulzy pro vlastní růst a kariéru
 • nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky
 • nový pohled na management a řízení human ressource
 • praktická orientace výuky
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

Praktická orientace výuky

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují.


Forma a organizace studia

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny poslouchačů programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá o víkendech, v průměru jedenkrát měsíčně. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

 • studium MPA je formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného vysokou školou CEVRO Institut
 • studium probíhá v rámci odborně zaměřených modulů zakončených zpracováním samostatné práce
 • výuku v rámci modulů zajišťují přední odborníci z akademické sféry i z praxe
 • studenti MPA mohou využívat studijní opory ve formě interaktivního e-learningu
 • studenti MPA mají možnost individuálních konzultací s lektory a garanty modulů
 • studium je zakončeno obhajobou disertační práce zpracované pod vedením zkušeného garanta 
 • Standradní délka studia je čtyři semestry (2 roky) s uplatněním kreditní formy
 • studenti MPA mohou volit individuální harmonogram absolvování jednotlivých modulů (všechny moduly je třeba úspěšně absolvovat v max. lhůtě 48 měsíců
 • Studium MPA organizuje vysoká škola CEVRO Institut jako program celoživotního vzdělávání.
 • Studium MPA je určeno pracovníkům veřejné správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání v rámci zákona 312/2002Sb.  

Ukončení – certifikát MPA

 • Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Institut.
 • Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se zahraničními vysokými školami ze zemí, kde má manažerské vzdělávání typu MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito těchto zkušeností.
 • Certifikát je ale vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je záležitostí veskrze národní a vzdělávání a titul MPA bude také, na rozdíl od studia a titulu MBA, zakotven v českém právní řádu.