Master of Public Administration (MPA)

Prestižní postgraduální studijní program Master of  Public Administration (MPA) přináší do oblasti veřejného sektoru typ vzdělání, který známe z privátní sféry jako MBA, je ale přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné sféry. 

Studium MPA je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs v České republice.  

Není bez zajímavosti, že program MPA, poskytovaný vysokou školou CEVRO Institut, se stal vůbec prvním svého druhu v České republice. Za více než pět let své existence jím prošla řada úspěšných absolventů.  

Vzhledem k šíři veřejného sektoru poskytuje vysoká škola CEVRO Institut vedle obecně orientovaného programu MPA také specializované odvětvové varianty: MPA – Sportovní management, MPA – Bezpečnostní a krizový management, MPA – Personální management, MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí, MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči a MPA – Management veřejné dopravy

 


Termíny pro podání přihlášek

1. listopadu 2015 bude zahájen výuka v programech:

 • MPA – Bezpečnostní a krizový management
 • MPA (obecně orientovaný program)
 • MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí

Přihlášky lze podávat do konce června 2015.

 


 

Vzdělávací programy MPA a hlavní garanti

Druh programu MPA Hlavní odborný garant
MPA (obecně orientovaný program) Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
MPA – Sportovní management Odborná rada
MPA – Bezpečnostní a krizový management Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.
MPA – Personální management PhDr. Jiří Frgal
MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí PhDr. Ondřej Andrys, MAE
Doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
MPA – Management veřejné dopravy
(v tomto AR se neotevírá)
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči Odborná rada složená z garantů jednotlivých modulů  

 


 

Obecné informace o studijních programech MPA 

Forma a organizace studia

Vzdělávací program MPA je formou postgraduálního programu v rámci celoživotního vzdělávání. Je tedy určen absolventům vysokoškolského studia alespoň bakalářského stupně, bez ohledu na zaměření studia.

Organizace výuky je přizpůsobena časovým možnostem posluchačů programu.

Přímá výuka probíhá o víkendech (pátek odpoledne, sobota), v průměru jedenkrát měsíčně.

Posluchačům jsou k dispozici elektronické studijní materiály a knihovna vysoké školy.

Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

 1. Délka studia je dva roky/čtyři semestry.
 2. Vzdělávací program MPA je organizován v semestrech a ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením.
 3. Tematický modul odpovídá jednomu výukovému soustředění v délce 12 hodin.
 4. Semestr zahrnuje 6 tematických modulů/výukových soustředění v celkovém objemu 72 hodin. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku na vysoké škole.
 5. Studium MPA je určeno také pracovníkům veřejné správy, proto jsou vybrané moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002Sb.    
 
Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Cena za vzdělávací program MPA je 130.000 Kč s možností rozložení do splátek a s možností poskytnutí slevy při větším počtu uchazečů od jednoho subjektu („množstevní“ sleva).

Podrobné informace o financování či obsahu studia získáte dotazem na adrese MPA@vsci.cz nebo u prorektora pro rozvoj po předchozí telefonické domluvě (774 427 408).


Hlavní výhody

 • výuka v centru Prahy
 • špičkový lektorský tým
 • impulzy pro vlastní růst a kariéru
 • nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky a nové sociální a pracovní kontakty
 • nový pohled na management a řízení human ressource
 • praktická orientace výuky
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

Praktická orientace výuky

Základní filosofií vysoké školy je nutná vyváženost teorie a praxe. Lektorské týmy proto tvoří zkušení akademici, ale také špičkoví odborníci a je pravidlem, že do výuky jsou zváni externí přednášejí.

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují.


Ukončení – certifikát MPA

 • Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Instituta předáván při slavnostní promoci absolventů.
 • Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se zahraničními vysokými školami ze zemí, kde má manažerské vzdělávání typu MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito těchto zkušeností.
 • Certifikát je ale vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je záležitostí veskrze národní a vzdělávání a titul MPA bude také, na rozdíl od studia a titulu MBA, zakotven v českém právní řádu.