Master of Public Administration (MPA)

Prestižní postgraduální studijní program Master of  Public Administration (MPA) přináší do oblasti veřejného sektoru typ vzdělání, který známe z privátní sféry jako MBA, je ale přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejné sféry. 

Studium MPA je určeno zejména vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs v České republice.  

Není bez zajímavosti, že program MPA, poskytovaný vysokou školou CEVRO Institut, se stal vůbec prvním svého druhu v České republice. Za více než pět let své existence jím prošla řada úspěšných absolventů.  

Vzhledem k šíři veřejného sektoru poskytuje vysoká škola CEVRO Institut vedle obecně orientovaného programu MPA také specializované odvětvové varianty: MPA – Sportovní management, MPA – Bezpečnostní a krizový management, MPA – Personální management, MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí, MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči a MPA – Management veřejné dopravy


Vzdělávací programy MPA a hlavní garanti

Druh programu MPA Hlavní odborný garant
MPA (obecně orientovaný program) Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
MPA – Sportovní management Odborná rada
MPA – Bezpečnostní a krizový management Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.
MPA – Personální management PhDr. Jiří Frgal
MPA – Management kulturních a vzdělávacích institucí PhDr. Ondřej Andrys, MAE
Doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
MPA – Management veřejné dopravy
(v tomto AR se neotevírá)
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči Odborná rada složená z garantů jednotlivých modulů  

Termíny pro podání přihlášek

MPA – Personální management – do 30. 9. 2014

MPA –  management kulturních a vzdělávacích institucí – do 10. 6. 2014

MPA – obecný program – do 30. 9. 2014

MPA – Bezpečnostní a krizový management – do 30. 9. 2014


Obecné informace o studijních programech MPA 

Forma a organizace studia

Vzdělávací program MPA je formou postgraduálního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Vycházíme z toho, že časové možnosti většiny posluchačů programu MPA jsou limitované, proto jim přizpůsobujeme organizaci výuky. Studium je organizováno jako kombinace distančního a prezenčního studia. Přímá výuka probíhá o víkendech, v průměru jedenkrát měsíčně. Studentům jsou k dispozici elektronické studijní materiály a knihovna vysoké školy. Další část studia představuje samostudium a konzultace s lektory.

 1. Délka studia je dva roky.
 2. Vzdělávací program MPA je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením.
 3. Délka výukového tematického modulu jen 72 hodin a zahrnuje šest výukových soustředění v rámci jednoho semestru. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku na vysoké škole. Délka studia je čtyři semestry.
 4. Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jedenkrát do měsíce, jedna výuková hodina má 45 min.
 5. Studium MPA je určeno mimo jiné také pracovníkům veřejné správy, proto jsou jednotlivé moduly vzdělávacího programu akreditovány u MV ČR jako průběžné vzdělávání v rámci zákona 312/2002Sb.  
 
Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Cena za vzdělávací program MPA je 130.000 Kč s možností rozložení do splátek.

Podrobné informace o financování či obsahu studia získáte dotazem na adrese MPA@vsci.cz nebo v úředních hodinách u prorektora pro rozvoj každý poslední pátek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin.


Hlavní výhody

 • výuka v centru Prahy
 • špičkový lektorský tým
 • impulzy pro vlastní růst a kariéru
 • nové zkušenosti při řešení Vaší odborné problematiky a nové sociální a pracovní kontakty
 • nový pohled na management a řízení human ressource
 • praktická orientace výuky
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností

Praktická orientace výuky

Základní filosofií vysoké školy je nutná vyváženost teorie a praxe. Lektorské týmy proto tvoří zkušení akademici, ale také špičkoví odborníci a je pravidlem, že do výuky jsou zváni externí přednášejí.

Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi. Klademe důraz na řešení konkrétních příkladů, které si posluchači sami volí na příkladech institucí, ve kterých pracují.


Ukončení – certifikát MPA

 • Certifikát o absolvování je vydáván vysokou školou CEVRO Instituta předáván při slavnostní promoci absolventů.
 • Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje se zahraničními vysokými školami ze zemí, kde má manažerské vzdělávání typu MPA tradici. Při vytváření obsahu studia bylo využito těchto zkušeností.
 • Certifikát je ale vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí a to s ohledem na skutečnost, že veřejná správa je záležitostí veskrze národní a vzdělávání a titul MPA bude také, na rozdíl od studia a titulu MBA, zakotven v českém právní řádu.