MPA – Bezpečnostní a krizový management

Speciální a elitní postgraduální vzdělávací program MPA – Bezpečnostní a krizový management vznikl v rámci činnosti Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) a Centra bezpečnostních studií (CEBES).

Program MPA – Bezpečnostní a krizový management je určený zejména pro vrcholový a střední management nejrůznějších institucí a subjektů působících v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Na základě analýzy existujících možností postgraduálního vzdělávání vrcholového i středního managementu působícího v oblasti veřejné správy bezpečnosti a krizového řízení v České republice byl navržen následující sektorově orientovaný MPA vzdělávací program "MPA Bezpečnostní a krizový management“, zaměřený na odbornou a manažerskou přípravu vybraných pracovníků v oblasti komplexního řízení a řešení nejrůznějších otázek bezpečnostního a krizového managementu.


Hlavní odborný garant

Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v zál.  

- Před rokem 1989 vystudoval Vysokou školu pozemního vojska a postgraduální a studium na VA Brno.
- Od roku 1975 do roku 1992 vykonával v armádě řadu velitelských funkcí.
- V letech 1993 – 94 studoval na Vysoké válečné škole Armády Spojených Států Amerických (Pensylvánie).
- Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní funkce v AČR, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka Generálního štábu AČR.
- Od roku 2003 pracoval v pozicích předsedy dozorčích rad
- V roce 2003 založil konzultantskou firmu Generals s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti a řízení projektů.
- Jeho lektorská činnost je zaměřena na přednášky o bezpečnosti, reformy ozbrojených sil ČR, energetické bezpečnosti a další související oblasti.
- Je zakládajícím členem České Euro-Atlantické Rady. 

MOTTO : „Řešení nejrůznějších otázek a problémů týkajících se bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících bezpečnostních rizik a jejich efektivní eliminace bude ve 21. století stále více standardní součástí činností manažerů ve veřejné i soukromé sféře.
Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.  


V rámci lektorského týmu budou působit např.:

Ing. Jiří Šedivý
PhDr. Jan Jireš
RNDr. Pavel Štalmach, MBA
Ing. Bořivoj Pražák
PhDr. Luboš Dobrovský
Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
Brig. gen. Jiří Lang
Ing. Dušan Navrátil
PhDr. Ivan Gabal 
Doc. Ing. Jindřich Ploch,  CSc.
Ing. Vladimír Karafa, CSc.
PhDr. Jana Hybášková 
Ing. Ivan Dvořák, MSc.
Ing. Josef Procházka, Ph.D.
PhDr. Tomáš Haišman
Brig. gen. Ing. Rostislav Pilc


Obsahová struktura vzdělávacího programu MPA – Bezpečnostní a krizový management:

Modul č. 1. (celkem 72 hodin)

Obecný rámec bezpečnostního a krizového managementu
Odborný garant modulu Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.

 1. Teorie bezpečnosti
 2. Bezpečnost a její řízení
 3. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní schopnosti
 4. Strategický a operační management bezpečnosti
 5. Ústavní a právní rámec bezpečnosti a krizového řízení v České republice
 6. Mezinárodní rámec zajištění bezpečnosti a krizového řízení

Modul č. 2. (celkem 72 hodin)

Praktické otázky bezpečnostního a krizového managementu
Odborný garant modulu RNDr. Pavel Štalmach, MBA

 1. Bezpečnostní systém České republiky
 2. Krizový management
 3. Modelování bezpečnosti
 4. Zdrojový rámec zajištění bezpečnosti
 5. Bezpečnostní certifikace
 6. Outsourcing a privatizace bezpečnosti

Modul č. 3. (celkem 72 hodin)

Obecné manažerské dovednosti
Odborný garant modulu Ing. Bořivoj Pražák

 1. Manažerské nástroje a dovednosti I.
 2. Manažerské nástroje a dovednosti II.
 3. Leadership management
 4. Komunikační dovednosti
 5. Řízení projektů
 6. Manažerská informatika

Modul č. 4 (celkem 72 hodin)

Specializační modul (volitelný z následujícího výběru výukových bloků, který bude doplněn i dalšími výukovými bloky)

Evropská a česká bezpečnost po studené válce
Odborný garant modulu PhDr. Jan Jireš

 1. Současné bezpečnostní prostřední v Evrope: hrozby a rizika evropské bezpečnosti
 2. Klíčová témata současné evropské bezpečnosti: vztahy mezi Ruskem a Západem, energetická, kybernetická a environmentální bezpečnost, proliferace zbraní hromadného ničení, vztahy mezi Evropou a její periferií
 3. Vývoj postavení České republiky v kontextu evropské bezpečnosti po roce 1989: hlavní milníky, trendy a výzvy
 4. Současná evropská a česká bezpečnostní politika a její tvorba; nejdůležitější evropské a české doktrinární dokumenty v oblasti bezpečnosti
 5. NATO a jeho transformace po studené válce; transatlantické politické a bezpečnostní vztahy
 6. Multilaterální bezpečnostní organizace v Evropě a vývoj evropské bezpečnostní architektury; vztahy mezi NATO a EU

Armáda České republiky a její reforma po roce 1989
Odborný garant modulu Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z.

 1. Základní východiska a cíle reformy AČR po roce 1989
 2. Hlavní fáze a výsledky reformy AČR
 3. Teritoriální obrana versus expediční schopnosti
 4. Význam vstupu do NATO pro reformu AČR
 5. Demokratická kontrola armády po roce 1989 a civilně-vojenské vztahy
 6. Ekonomie obrany; výdaje na obranu v kontextu veřejných rozpočtů
 7. Český obranný průmysl po roce 1989
 8. AČR dnes: úkoly, mise, schopnosti, velení, řízení, financování, SWOT analýza

Bezpečnostní politika České republiky po roce 1989
Odborný garant modulu RNDr. Pavel Štalmach, MBA

 1. Institucionální reforma bezpečnostního sektoru v České republice
 2. Bezpečnostní dokumenty a bezpečnostní legislativa v České republice
 3. Migrační a azylová politika v České republice
 4. Zpravodajský systém České republiky
 5. Boj proti terorismu a Česká republika
 6. Systém ochrany obyvatelstva v České republice

Výuka v modulech bude doplněna vždy o exkurs do aktuálních zajímavých problémů mezinárodních vztahů a bezpečnosti (příklad témat):

 • Bezpečnostně-politické vztahy mezi velmocemi
 • Energetická bezpečnost
 • Humanitární vojenské intervence
 • Dopad zbrojních embarg na průběh vojenských konfliktů
 • Konfliktní potencionál arktického regionu
 • Rozšiřování NATO

Časový rozsah studia:

 • Studium o délce čtyř modulů (semestrů). První tři moduly povinné pro všechny studenty, ve čtvrtém semestru si každý student volí specializační modul.
 • Každý modul obsahuje 6 bloků po dvou dnech.
 • 12 hodin/blok, celkově 72 hodin/modul.
 • Do rámce každého modulu je dle rozhodnutí vyučujících a na základě aktuální situace vložena přednáška/diskuse zaměřená na aktuální problémy spojené s (mezinárodní) bezpečností.

Dílčí práce (eseje) předkládané na konci každého z modulů 1 – 3:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného modulu.
 • Konkrétní téma je studentům přiděleno na základě náhodného výběru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 3 normostran.
 • Témata esejů jsou mezi studenty rozdělena měsíc před ukončením semestru (modulu).
 • Eseje jsou autory prezentovány před ostatními studenty během závěrečného bloku každého modulu.
 • Délka prezentace 10 minut, následuje 10-15 minut diskuse. Lektor vyhodnocuje úroveň psaného projevu i ústní prezentace.
 • Prezentace může být doplněna (doporučeno) audiovizuálními prostředky.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném modulu, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma práce vychází z obsahu specializačního modulu.
 • Konkrétní téma si každý student volí sám. Garant modulu ale musí zvolené téma schválit.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru (specializačního modulu). Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.
 • Hodnocení práce ve třech stupních:
  1 – Vyhověl bez připomínek
  2 – Vyhověl po zapracování připomínek komise
  3 – Nevyhověl – práce nesplňuje základní požadavky

Kontaktní informace a přihlášku ke studiu „MPA – Bezpečnostní a krizový management“ naleznete zde.

Další dotazy je možné zaslat i na emailovou adresu mpa@vsci.cz.