Přijímací řízení

Nejbližší termíny


Přijímací řízení na vysokou školu CEVRO Institut probíhá v souladu s ustanovením § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy vysoké školy.


Bakalářské studium

Podmínky pro přijetí

 • Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, případně dokladem o nostrifikaci středoškolského vzdělání dosaženého v zahraničí.  Příslušné vzdělání musí být doloženo nejpozději v den podpisu smlouvy o studiu.
 • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá buďto formou písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, nebo formou ústního motivačního pohovoru.

Národní srovnávací zkoušky Scio

Podrobné informace o přijímacím řízení prostřednictvím Národních srovnávacích zkoušek Scio naleznete v podsekci Zkouška Scio.
 

Ústní motivační pohovor

Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru. Ústní motivační pohovor probíhá na základě tématických okruhů, jejichž seznam naleznete v sekci okruhy přijímacího řízení do bakalářského studia.

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení jsou zveřejňovány vždy následující den na internetových stránkách školy, a to pod identifikačními čísly, které každý uchazeč v průběhu přijímacího řízení obdrží.

Jednotlivé termíny pro podání přihlášek a přijímacích zkoušek naleznete v sekci termíny.

Dříve než bude uchazeč pozván k přijímacím zkouškám, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku je možné získat v sekci přihláška ke studiu. Lze ji vyplnit buďto ve formě elektronické, nebo ve formě písemné. Formulář písemné přihlášky si můžete také vyzvednout na studijním oddělení školy. Více informací o podávání přihlášky naleznete v sekci přihláška ke studiu.

 

Přílohy k přihlášce

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Doklad o uhrazení poplatku za přijímací řízení
   
  ve výši 500 Kč písemná přihláška: motivační pohovor
  ve výši 200 Kč elektronická přihláška: zkouška Scio nebo motivační pohovor
  písemná přihláška: zkouška Scio
  Za doklad je považován ústřižek složenky, nebo doklad o provedení bankovního převodu. Tuto platbu je třeba poukázat na číslo účtu 2261283001/5500. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, konstantní symbol: 0558.
  (Pro platby ze zahraničí použijte, prosím, IBAN: CZ3455000000002261283001)

Magisterské studium

Podmínky pro přijetí

 • Vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně a doložené úředně ověřenou kopií diplomu, případně dokladem o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání dosaženého v zahraničí. Příslušné vzdělání musí být doloženo nejpozději v den podpisu smlouvy o studiu.
 • Úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá formou ústního pohovoru během něhož se hodnotí zejména studijní schopnosti a znalosti uchazeče získané v průběhu předchozího studia v bakalářském stupni a odborné zaměření bakalářské práce obhájené uchazečem. Uchazeč do magisterského stupně studia by měl mít tedy s sebou k pohovoru svoji obhájenou bakalářskou práci. Pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut.

Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení jsou zveřejňovány vždy následující den na internetových stránkách školy, a to pod identifikačními čísly, které každý uchazeč v průběhu přijímacího řízení obdrží. Jednotlivé termíny pro podání přihlášek a přijímacích zkoušek naleznete v sekci termíny.

Dříve než bude uchazeč pozván k přijímacím zkouškám, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakalářského diplomu a doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. 

Uchazeči o navazující magisterské studium na CEVRO Institutu, kteří studovali bakalářské studium na jiné vysoké škole, mohou absolvovat přijímací pohovor na naší škole i v případě, že se jejich státní závěrečné zkoušky uskuteční až po termínu přijímaček!

Přihláška ke studiu

 

Přihlášku je možné získat v sekci přihláška ke studiu. Lze ji vyplnit buďto ve formě elektronické, nebo ve formě písemné. Formulář písemné přihlášky si můžete také vyzvednout na studijním oddělení školy. Více informací o podávání přihlášky naleznete v sekci přihláška ke studiu.

 

Přílohy k přihlášce

 

 • Úředně ověřené kopie VŠ diplomu a dodatek k VŠ diplomu
  Studenti zahraničních škol musí doložit nostrifikaci

   
 • Doklad o uhrazení poplatku za přijímací řízení
   
  ve výši 500 Kč písemná přihláška: motivační pohovor
  ve výši 200 Kč elektronická přihláška: motivační pohovor
  Za doklad je považován ústřižek složenky, nebo doklad o provedení bankovního převodu. Tuto platbu je třeba poukázat na číslo účtu 2261283001/5500. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, konstantní symbol: 0558.
  (Pro platby ze zahraničí použijte, prosím, IBAN: CZ3455000000002261283001)

Více informací získáte na studijním oddělení, které sídlí v budově
vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.
Jungmannova 17, Praha 1
tel.: 221 506 706, 707
fax.: 221 506 709
e-mail: studium@vsci.cz