Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

LL.M. – Alternativní řešení sporů

(MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, MEDIACE, ARBITRÁŽ)

Představujeme Vám postgraduální vzdělávací program, v němž jako lektoři působí uznávaní akademici i praktici (právníci i psychologové). Úspěšným absolutoriem získáte znalosti práva v rozsahu potřebném pro další uplatnění v oblasti alternativních řešení sporů (např. jako mediátor nebo firemní ombudsman). Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 • určeno pro Vás, kteří se ve své profesní praxi setkáváte s problematikou řešení sporů (spotřebitelských i jiných)
 • máte ambici uplatnit se v profesi mediátora, firemního ombudsmana, rozhodce,
 • jste absolventem navazujícího magisterského studia právního zaměření,
 • nebo absolventem magisterského studia souvisejících oborů,
 • případně jste absolventem jiného vysokoškolského studia a máte dlouhodobou praxi právního zaměření

Zahájení další studijní skupiny: jaro 2024.
Přihlášky přijímáme do: 30. listopadu 2023.

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (hlavní garant), specialistka na občanské právo procesní,  soudní ochranu práv,  justiční systém, působí na Právnické fakultě UK v Praze a CEVRO Institutu, členka Mezinárodní asociace procesního práva, autorka a spoluautorka řady publikací (komentářů k zákonům, vysokoškolských učebnic ad.), rozhodce Rozhodčího soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

doc. JUDr. Ivana Štenglová, dlouholetá soudkyně Nejvyššího soudu, specialistka na obchodní a závazkové právo, vedle CEVRO Institutu působí na Právnické fakultě UK v Praze, členka Legislativní rady vlády ČR, autorka a spoluautorka řady monografií, komentářů a učebnic.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporů) České advokátní komory, lektorka mediace na České advokátní komoře, vedoucí zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a ČAK.

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR; členka několika expertních týmů působících v rámci ČR (mediace, kriminalita mládeže, prevence kriminality) a zahraničí (radikalismus, mládež, oběti trestných činů); přednáší externě na Univerzitě Karlově, autorka a spoluautorka publikací a odborných článků.

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., advokát, odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze, specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále působí jako mediátor a je členem Asociace mediátorů Slovenské republiky.

PhDr. Jiří Frgalpsycholog, konzultant a kouč, působí v Agentuře SPEKTRUM a na CEVRO Institutu, specialista na oblasti komunikace, negociace, manažerské poradenství, vedení lidí a týmová práce, dlouhodobě odborně působí v komerční sféře i ve veřejné správě.

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.
 • Cena studia je 109.000 Kč  (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení