(MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, MEDIACE, ARBITRÁŽ)

Představujeme Vám postgraduální vzdělávací program, v němž jako lektoři působí uznávaní akademici i praktici (právníci i psychologové). Úspěšným absolutoriem získáte znalosti práva v rozsahu potřebném pro další uplatnění v oblasti alternativních řešení sporů (např. jako mediátor nebo firemní ombudsman). Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 • určeno pro Vás, kteří se ve své profesní praxi setkáváte s problematikou řešení sporů (spotřebitelských i jiných)
 • máte ambici uplatnit se v profesi mediátora, firemního ombudsmana, rozhodce,
 • jste absolventem navazujícího magisterského studia právního zaměření,
 • nebo absolventem magisterského studia souvisejících oborů,
 • případně jste absolventem jiného vysokoškolského studia a máte dlouhodobou praxi právního zaměření

Zahájení další studijní skupiny: jaro 2023.
Přihlášky přijímáme do: 28. února 2023

.

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (hlavní garant), specialistka na občanské právo procesní,  soudní ochranu práv,  justiční systém, působí na Právnické fakultě UK v Praze a CEVRO Institutu, členka Mezinárodní asociace procesního práva, autorka a spoluautorka řady publikací (komentářů k zákonům, vysokoškolských učebnic ad.), rozhodce Rozhodčího soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

doc. JUDr. Ivana Štenglová, dlouholetá soudkyně Nejvyššího soudu, specialistka na obchodní a závazkové právo, vedle CEVRO Institutu působí na Právnické fakultě UK v Praze, členka Legislativní rady vlády ČR, autorka a spoluautorka řady monografií, komentářů a učebnic.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporů) České advokátní komory, lektorka mediace na České advokátní komoře, vedoucí zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a ČAK.

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR; členka několika expertních týmů působících v rámci ČR (mediace, kriminalita mládeže, prevence kriminality) a zahraničí (radikalismus, mládež, oběti trestných činů); přednáší externě na Univerzitě Karlově, autorka a spoluautorka publikací a odborných článků.

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., advokát, odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze, specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále působí jako mediátor a je členem Asociace mediátorů Slovenské republiky.

PhDr. Jiří Frgalpsycholog, konzultant a kouč, působí v Agentuře SPEKTRUM a na CEVRO Institutu, specialista na oblasti komunikace, negociace, manažerské poradenství, vedení lidí a týmová práce, dlouhodobě odborně působí v komerční sféře i ve veřejné správě.

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.
 • Cena studia je 109.000 Kč  (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.