Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Centrum středoevropských studií

Centrum středoevropských studií je společným vědeckým a výzkumným pracovištěm Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR (MÚA) a Vysoké školy CEVRO. Úkolem pracoviště je umožnit všestrannou spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, společných aktivit při koncipování a řešení vědeckovýzkumných projektů a při výuce vysokoškolských studentů. Ředitelem centra je PhDr. Petr Valenta, Ph.D. Zástupcem ředitele pro vědeckou činnost pak dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

ČLENOVÉ CENTRA

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Mgr. Agáta Kravčíková, Ph.D.

Mgr. et Bc. Svatopluk Herc, Ph.D.

AKTIVITY CENTRA

Prezentace edičního projektu dokumentů rakouské zahraniční politiky 1918-1938: Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938
20. října 2016 uspořádalo Centrum středoevropských studií společně s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Rakouským kulturním fórem seminář věnovaný zahraniční politice Rakouska v meziválečném období.

Osvobození, revoluce, transformace
Centrum středoevropských studií uspořádalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou problematice roku 1945 v interdisciplinární perspektivě. Vedle českých badatelů vystoupili rovněž hosté ze Spojených států, Německa nebo Itálie. 

70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy
Centrum středoevropských studií a Centrum transatlantických vztahů uspořádalo 14. 11. 2014 konferenci 70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy, Pocta Janu Viktoru Mládkovi. 

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století
Ve dnech 24. – 25. 10. 2013 proběhla mezinárodní vědecká konference Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, jejímž hlavním záměrem bylo připomenutí významné osobnosti meziválečného Československa, Antonína Švehly. Pořadatelem  konference byl vedle Centra středoevropských studií a Masarykova ústavu a archívu Akademie věd také Úřad vlády České republiky.  Záštitu nad konferenci přijal premiér České republiky Jiří Rusnok.
V osmi sekcích včetně úvodního panelu, které byly řazeny chronologicky, vystoupilo na třicet českých i zahraničních historiků, politologů a ekonomů. Konferenci doplnil bohatý společenský program, včetně oficiální zahájení konference v Hrzánském paláci.
Na konferenci navázalo vydání vědecké monografie  Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století (eds.:Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr). 

Praha a národní hnutí
Ve dnech 20. – 21. 6. 2013 proběhla mezinárodní konference Praha a národní hnutí. V jejím rámci se pracovníci CSES i zahraniční odborníci soustředili na téma národních hnutí, které již dlouhá desetiletí neoddiskutovatelně patří ke klíčovým tématům historie, sociologie či politologie a literární vědy a jejich hraničních aplikací. Konference – v intencích práce CSES – omezila téma národních hnutí na středoevropský prostor a úběžníkem všech úvah, referátů a diskusí byla Praha jako hypotetický střed určitého typu národního hnutí.

Konference byla rozdělena do tří sekcí: Praha mezi pangermanismem a panslavismem, Praha uprostřed Evropy, Praha jako inspirace. Na konferenci zaznělo 13 referátů a zúčastnilo se jí celkem 51  vědců a dalších zájemců o dané téma z řad odborné i laické veřejnosti.

KONTAKT

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
ředitel
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 506 777
email: petr.valenta@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz

 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení