Haiti 2012 - konference věnovaná politické, ekonomické a sociální situaci jedné z nejchudších zemí světa

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala rozsáhlou konferenci o Haiti. Akce se uskutečnila dne 14. listopadu 2012 od 16 hod. na půdě školy.

 

Haiti je pro nás téměř neznámou zemí s naprosto odlišnou kulturou, zvyky i historií. Účelem této konference je blíže představit veřejnosti alespoň zlomek z bohaté historie Haiti, poukázat na hlavní příčiny současné krizové situace v této zemi a rovněž přiblížit návštěvníkům způsob myšlení a víru místních obyvatel a seznámit je s možností, jak pomoci.

 

Program

Úvodní slovo se zaměřením na aktuální problematiku (16:00 – 16:30)

JUDr. Radomír Jungbauer, akademik h. c.
Ve svých přednáškách o diplomacii využívá svých dlouholetých zkušeností z působení velvyslance a vojenského diplomata jak v zahraničí, tak i v ústředí v rámci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany. Věnuje se dlouhodobě problematice meziamerických vztahů. Má za sebou dlouholetou praxi výuky obecných otázek Mezinárodního práva veřejného, jakož i problematiky právní regulace ozbrojených konfliktů

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 
Josef Opatrný, Prof. dr. (1945), v roce 1968 absolvoval historii a čeština na FF UK, v současné době vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, zabývá se zejména problematikou formování moderních národů v Latinské Americe, vztahy USA a Latinské Ameriky a obrazem Ameriky v české společnosti. Autorem desítek studií  v českých i zahraničních časopisech a cca. dvaceti knižních titulů,např. Antecedentes históricos de la formación de la nación cubana, 1986, Amerika v proměnách staletí, 1998,  Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, 2002, Velká siouxská válka, 2005 a José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana, 2010.

 

Historické kořeny dnešní situace na Haiti (16:30 - 17:20)

V osmnáctém století byla francouzská kolonie Saint Domingue na západní části ostrova Hispaniola považována za jednu z nejvýnosnějších kolonií světa. Pro velké dodávky cukru na evorpský trh jí nazývali cukřenkou Evropy. V roce 1791 zde došlo k povstání černých otroků, které během třinácti let rozvrátilo ekonomiku a vedlo v roce 1804 k vyhlášení nezávislosti. Příslušníci elity byli přitom  buďto vyvražděni nebo donuceni opustit ostrov. V následujících desetiletích se u moci střídali armádní velitelé, které vynesl do čela státu zpravidla vojenský převrat. Do poloviny dvacátého století se na Haiti vystřídalo přes sto vlád. V padesátých letech pak nastoupila diktatury rodiny Duvalierů, která dílo zkázy dovršila. Haiti po celou tuto dobu patřilo k nejchudším zemím západní hemisféry.

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
Vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Profesor antropologie (Masarykova univerzita v Brně, 2006). V letech 1999 až 2005 děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Nyní vedoucí Katedry historických věd a proděkan pro vědu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Autor deseti knih a více než sta odborných článků z oblasti antropologie a historie.

 

"Černý jakobín" Toussaint Louverture (17:20 – 18:10)

Význam Toussainta Louvertura jako vůdce vzpoury haitských povstalců, politika, generála a diplomata nebyl dosud náležitě zhodnocen v širším historickém kontextu Francouzské revoluce, napoleonských válek, globálního soupeření Velké Británie a Francie a vzestupu Spojených států amerických jako regionální mocnosti. Během přednášky byla stručně charakterizována francouzská koloniální společnost na Saint Domingue, ohlasy a dopady Francouzské revoluce, vzestup a politická činnost Toussainta Louvertura, příčiny jeho porážky a pádu a nastíněn další vývoj nezávislého černošského státu.

Juan Braun
Juan Braun je odborník na Latinskou Ameriku, cestovatel a spisovatel. Pochází z České republiky, když mu byly čtyři roky, odstěhoval se s rodiči do Jižní Ameriky. Následně během práce na charitativním projektu rok pobýval na Haiti. V současné době vyučuje na Karlově Universitě. 


Život na Haiti a tamní spiritualita (18:10 – 19:00)

Juan Braun hovořil o tom, jak vypadá život obyčejných vesničanů na Haiti, který měl příležitost poznat během ročního pobytu v této zemi. Jak se sami Haiťané dívají na svůj život a svou zemi? Jaké jsou jejich obavy a naděje? A jakou roli v jejich životě hraje oficiální náboženství republiky Haiti, vúdú a jeho rituály, které měl Juan Braun možnost poznat z bezprostřední blízkosti? 

 

Praga Haiti – o současné situaci v zemi (19:00 – 19:50)

Právě v těchto dnech probíhá další mise projektu Praga-Haiti. Projekt běží od roku 2008 a v jeho stávající etapě se zajišťují zdroje pitné vody v severozápadní části Haiti. Na ostrov tým přepravil z Česka techniku na vrtání studní včetně nákladního auta Praga V3S. Každý rok vždy dvakrát (jaro a podzim) působí na Haiti po dobu 2 měsíců tříčlenný tým, který vybírá vhodné lokality a buduje zdroje pitné vody. V podzimní misi 2012 kolegové již vyvrtali další několik dalších studní. Více o projektu najdete na www.praga-haiti.cz
Ze stručných zpráv na začátku podzimní mise: Cesta do hor trvala něco přes hodinu a docela jsme si ji užili. Jsou tu nádherné hory, údolí… Lidé se přes ně přepravují na oslech a úsměv tu je nejběžnější komunikační prostředek. Když je nějaký problém, stačí zastavit u cesty a zeptat se, případně někoho naložit do auta a trochu mu pomoct. Například včera jsme se ptali jednoho pana důchodového věku na cestu, a jelikož jsme mu chtěli poděkovat a tu ochotu oplatit, Filip mu nabídl, že ho svezeme. Asi po třech kilometrech jsme zastavili, podívali se na korbu auta a ta byla prázdná. Až pak nám Bohuš vykládal, že stopař vyskočil při první příležitosti a doporučil nám nevozit nikoho, kdo k nám jde z protisměru... :)

Mgr. Jiří Kučera
Psychoterapeut a speciální pedagog, zakladatel organizace Fidcon. Na Haiti strávil v rámci přípravy mise Voda pro Haiti šest týdnů. V současné době pracuje na vzdělávacích projektech organizace Fidcon a jako konzultant společnosti Neziskovky.cz.

 

Konferenci připravila Bc. Veronika Šulcová, moderuje Bc. Martin Maška. (studenti vysoké školy CEVRO Institut)

Výstupem z konference by měl být sborník a audio/videozáznam, který bude publikován v následujících týdnech.

 

Galerie