Konference Volební kultura v Praze (1918–2018) – Call for Papers

Centrum středoevropských studií – společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, z. ú. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. – si Vás dovoluje pozvat k aktivní účasti na vědecké konferenci „Volební kultura v Praze (1918–2018)“, již uspořádá v Praze ve dnech 14.–15. 11. 2018.

Call for Papers

Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a zaslání na email jemelka@mua.cas.cz, a to nejpozději do 30. 9. 2018.

Více o konferenci

Volby do zastupitelských orgánů, na prvním místě parlament­ní volby a volby do obecních samospráv, náležejí k základ­ním pilířům liberálně-demokratických politických systémů. Oprávněně tak patří k frekventovaným tématům veřejných debat a odborného diskursu napříč sociálními vědami (histo­rické vědy, politologie, sociologie, správní věda a právo, me­diální studia ad.). Ve 20. století prošla volební kultura střední Evropy, české země nevyjímaje, dynamických vývojem, a to nejen v závislosti na proměně ústavních a politických systé­mů, ale i moderních médií a komunikačních strategií a techno­logií. Volební kultura nebyla formována jen proměnou voleb­ních pravidel, zvyklostí a způsobů jednání volebních aktérů podílejících se na volebním procesu, ale i dramatickou pro­měnou hodnotového systému středoevropského či českého voličstva. Volební kultura se stala kolbištěm konkurenčních ideologií v čele s nacionalismem, liberalismem, socialismem, konfesionalismem a politickým stavovstvím, nemluvě o mo­derních a postmoderních politických směrech a tendencích.

Pro Českou republiku je rok 2018 „supervolebním rokem“: Prezidentské, senátní a komunální volby se konají souběžně se stoletým výročím vyhlášení Republiky československé (28. 10. 1918) a pětadvacetiletým výročím vzniku České republiky (1. 1. 1993). Volby tak představují trvale přítomné téma histo­ricky jubilejního roku 2018. Konceptualizace voleb jako důle­žitého společenského a historického fenoménu umožňuje po­hlédnout na české a středoevropské dějiny 20. století optikou voleb jako základního demokratického mechanismu, konfron­tujícího hodnotové systémy, politické a ekonomické ideologie a v neposlední řadě i generace voličů.

Hlavním tématem mezinárodní konference pořádané ve dnech 14 –15. 11. 2018 Centrem středoevropských stu­dií je středoevropská volební kultura ve sledovaném období, včetně významných volebních aktérů z pražského prostředí. Publikačním výstupem konference bude monografie vyda­ná Nakladatelstvím Lidové noviny (2019), sdružující repre­zentativní příspěvky, vzešlé z úspěšného recenzního řízení. Integrální součástí vědecké konference bude středoškolské studentské fórum na téma Koho a jak volili moji předkové?, v jehož rámci budou prezentovány výsledky studentského vý­zkumu ve formě ústních příspěvků, nebo poster prezentací.

Vědecká konference a publikace na téma Volební kultura v Praze (1918–2018) zahrnou široké spektrum témat, k nimž by měly náležet přinejmenším následující problémové okruhy:

 • politické reprezentace hlavního města Prahy, jejich struktura a významné osobnosti,
 • (dis)kontinuita pražské volební kultury v letech 1848–1914 a po roce 1918,
 • prvorepublikové politické reprezentace a volební výsledky,
 • volby jako jeviště nacionálních, třídních a konfesních konfliktů,
 • specifika pražské volební kultury: centrum, periferie, postavení ve státě,
 • pražské volby ve srovnání s dalšími středoevropskými metropolemi – sociální, národnostní a kulturní souřadnice,
 • volební geografie hlavního města Prahy: proměny volebních kultur v rámci jednotlivých čtvrtí,
 • mediální krajina pražských voleb,
 • podoby a efektivita pražských volebních kampaní,
 • proměny volební legislativy a volební aritmetiky,
 • vokabulář, jazykové a vizuální aspekty volební kultury,
 • volby a komunální socialismus,
 • korupce a kauzy pražských volebních klání.
   

Přihláška k aktivní účasti (PDF ke stažení)