Seminář: Ochrana pokojného stavu správními orgány, pod záštitou JUDr. Otakara Motejla

Ve čtvrtek 25. září 2008 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut ve svém informačním středisku v Českém Krumlově seminář na téma „Ochrana pokojného stavu správními orgány.“ Seminář, kterého se účastnilo několik desítek zástupců měst a obcí z celé republiky se konal pod záštitou a za osobní účasti Veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla.

V úvodu semináře vystoupili a účastníky přivítali prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr., PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl.

Seminář byl zaměřen na aplikaci ustanovení § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jež patří k velmi diskutovaným otázkám, které v praxi řeší pověřené obecní a městské úřady. Výklad, aplikace správními úřady i judikatura našich soudů však vyvolávají řadu otázek, které v dostatečné míře nezodpovídá ani návrh nového občanského zákoníku.

Prof. JUDr. František Zoulík, CSc., vedoucí katedry práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut provedl obsáhlý výklad pojednávající o vývoji a obsahu tohoto právního institutu. Zaměřil se zejména na odlišnost ochrany pokojného stavu od civilního soudního řízení. Dále připomněl nedávné rozsudky Nejvyššího správního soudu v této věci.
Mgr. Eva Hamplová, vedoucí oddělení stavebního řádu, životního prostředí a místní správy Kanceláře veřejného ochránce práv pak připomněla několik zajímavých případů dokládajících problematičnost aplikace tohoto zákonného ustanovení.
JUDr. František Partík z odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra a Mgr. Zdeněk Fiala z katedry veřejné správy Policejní akademie ČR se pak zabývali detailním rozborem platné právní úpravy, včetně úvah o její změně v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku.

Průběh celého semináře byl provázen živou diskusí přítomných účastníků, kteří k jednotlivým aplikačním otázkám připomínali řadu svých osobních zkušeností.

Všechny referáty, které v průběhu semináře zazněly budou otištěny ve sborníku, jehož vydání nyní vysoká škola CEVRO Institut připravuje ve spolupráci s odborným časopisem Moderní obec .

Galerie