Zavedení programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance vzdělávacích a vědecko-výzkumných organizací na území hl. města Prahy

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykův ústav AV ČR, v.v.i. zahájili od 1. srpna 2013 realizaci společného projektu, který je zaměřen na zavedení nového systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zaměřuje na pracovníky se specifickými potřebami ke zvýšení kvalifikace pro využívání informačních technologií a inovativních přístupů při výkonu svého povolání. Cílem projektu je vytvoření a trvalé zavedení společného interního vzdělávacího programu pro vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce na území hlavního města Prahy. Cílovou skupinou projektu jsou osoby starší 50 let a osoby mladší 30 let věku, u kterých se předpokládá, že zapojením do projektu dojde ke zvýšení jejich adaptability na místním trhu práce. Hlavním účelem projektu je odstranění negativních předsudků o ICT a zajištění pozitivního přístupu starších členů pracovního týmu k inovativním metodám výuky i dalším pracovním procesům, dále pak zkvalitnění a profesionalizace práce nejmladších zaměstnanců. Nový vzdělávací program se zaměřuje rovněž na posílení komunikačních schopností, tj. zvyšování kvality interní a externí komunikace, dále pak zkvalitňování profesní úrovně zaměstnanců v oblasti time-managementu, řešení krizových situací nebo zvládání pracovní zátěže. Realizace projektu bude probíhat po dobu jednoho roku, vzdělávací program bude poskytován vybraným zaměstnancům žadatele i partnera po dobu 8 měsíců.

 

Projektový záměr byl podpořen v rámci šesté výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a schválená výše dotačních prostředků byla v celkové výši 855 329, 98  Kč.  Poskytnutá podpora přestavuje 90% z celkových nákladů projektu.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 čerpá prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.

V Praze dne 1. 8. 2013
 

Evropský sociální fond Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti