"Alliance for Inclusive Investment in Social Care and Support" = Projekt a4i

Kontext

Evropa bude v příštích deseti letech potřebovat investice do zdravotní a sociální péče, školství a dostupného bydlení v odhadované výši 150 mld EUR. Kromě rostoucí poptávky, nedostatku personálu a omezených investic do inovací existuje i kritický nedostatek nové generace vedoucích představitelů, disponujících schopnostmi nutnými k zajištění financování z veřejných i soukromých zdrojů. Projekt a4i se snaží pomoci s řešením těchto problémů.   

Výstupy

Výstupem projektu a4i bude v roce 2021 program jak pro akademické prostředí, tak pro oblast vzdělávání dospělých, zapojující investory a poskytovatele sociální péče na základě pilotního projektu. Vzdělávací kurzy a4i, spolu s Centrem znalostí a MOOC, přispějí ke zlepšení vzájemného porozumění, důvěry a schopnosti spolupráce při zajištění udržitelného a diverzifikovaného financování integrovaných, pružných a individualizovaných služeb. 

V rámci informování o projektu jsou pravidelně vypracovávány zprávy o aktuálním stavu a v září 2019 byly zveřejněny evropské směrnice o zásadách kvalitního investování. 

Partneři

Projekt spojuje poskytovatele služeb, soukromé investory a vysoké školy v Belgii, ČR a Španělsku a jednoho partnera v NIzozemí. Mezi subjekty zapojené do projektu patří: 

Dlouhodobá perspektiva

Z dlouhodobého hlediska pomůže navýšení investic do sociálních služeb zlepšit kvalitu života, a to díky přístupu ke kvalitním službám, z nějž budou těžit jejich příjemci - senioři, osoby s tělesným či duševním postižením, děti, migranti, lidé bez domova atd. Když navíc víme, kdy a jak využít soukromé investice pro poskytovatele sociální péče, pomůže nám to navýšit omezené prostředky poskytované veřejnými orgány.

Informace (v angličtině) jsou dostupné také na samostatném webu projektu: www.socialinvestment.eu


Tiskové zprávy


Kontaktní osoba:

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
e-mail: milan.cabrnoch@vsci.cz