Centrum konfesního práva

Centrum konfesního práva je vědeckovýzkumné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, které bylo zřízeno k 1. březnu 2013.

Jeho posláním je systematicky se věnovat vědeckovýzkumným aktivitám zaměřeným na otázky svobody náboženského vyznání a vztahu státu a církví, včetně otázek majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.

Centrum bude též poskytovat konzultantské služby, vyvíjet publikační činnost a spolupracovat s domácími i zahraničními pracovišti obdobného zaměření.

Ředitel centra: Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.

Právě nový ředitel byl lektorem na dvou úspěšných seminářích k problematice církevních restitucí. Na stejné téma hovořil i na konferenci Soukromé právo ve veřejné správě v Českém Krumlově.


Projekt GAČR
Centrum realizuje projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky „Autonomie církví a náboženských společností v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soudů“ (reg. č. 13-21612P).