CEVRO Institut Academic Press (CIAP)

CEVRO Institut Academic Press (CIAP) je ediční řada, kterou vydává naše vysoká škola ve spolupráci s renomovaným nakladatelstvím Wolters Kluwer. V rámci této řady vychází původní díla osobností, které pocházejí jak z naší školy tak i zvenčí, a české překlady významných zahraničních děl, jež spadají do následujících oblastí: právní a politické teorie, politické filozofie, sociologie a ekonomie. 

 

David Schmidtz  
Prvky spravedlnosti
(Elements of Justice)
 

Profesor University of Arizona David Schmidtz – vystudovaný filozof a ekonom – v knize Prvky spravedlnosti předkládá velmi srozumitelným jazykem své úvahy o tom, co je spravedlnost. Hodnotí vhodnost přístupu ke spravedlnosti skrze principy zásluh, reciprocity, rovnosti a potřeb. Objasňuje, proč přistupovat k teoriím jako k mapám sloužícím správně pouze v určitém kontextu, analyzuje sousedskou povahu spravedlnosti a kriticky hodnotí práce klasických děl Rawlse i Nozicka.

 

Jesús Huerta de Soto   
Teorie dynamické efektivnosti
(The Theory of Dynamic Efficiency)
 

Kniha nabízí pestrou směs témat, v nichž se zřetelně ukazuje důležitost multidisciiplinárního přístupu ke studiu společnosti. Dočteme se zde nejen o historických kořenech tohoto přístupu, ale především o jeho aplikacích na horké problémy dneška – krizi demokracie, problémy bankovnictví, ochranu životního prostředí, reformu důchodových systémů, přistěhovalectví, nacionalismus, ekonomickou transformaci i etiku kapitalismu.

 

Jesús Huerta de Soto   
Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost
(The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity)
 

Chcete být schopni předpovědět další hospodářskou krizi? Pak je toto kniha pro vás. Ekonomové rakouské školy, jejichž přístup představuje tato publikace, předpověděli jak hospodářský propad současný, tak též Velkou hospodářskou krizi 30. let. Jejich učení vždy v dobrých dobách upadá částečně v zapomnění, aby se v dobách horších opětovně ukázalo, jak pomíjivé a zkázonosné jsou módní intervencionistické přístupy k hospodářské politice a jak trvalé a relevantní jsou poznatky Mengera, Misese, Hayeka, Kirznera, Rothbarda a dalších velikánů rakouské školy.

 

František Zoulík
Právní řád a jeho souvislosti. Základy práva
 

Kniha profesora Zoulíka představuje v naší právnické literatuře zcela ojedinělý učební text, a to jak šíří svého záběru, tak vysokou úrovní zpracování a v neposlední řadě i svou srozumitelností. Autor v publikaci zužitkoval své hluboké teoretické znalosti zkušenosti z právní praxe a uvádí studující neprávníky, ale i odborníky z oblastí příbuzných právu do hájemství našeho právního řádu. Bez nadsázky lze knihu označit jako první moderní učebnici právní propedeutiky u nás. Bohumil Dvořáksoudce, vědec a vysokoškolský pedagog

 

Miloš Brunclík, Vlastimil Havlík, Aneta Pinková
Skandinávie. Proměny severské politiky
 

Kniha přináší komplexní úvod do studia politiky severských zemí a prostřednictvím komparativní perspektivy čtenářům představuje problematiku sociálního státu a (neo)korporativismu, dále politické, stranické a volební systémy jednotlivých zemí a v neposlední řadě také popisuje pozici severských států v mezinárodních vztazích a to v oblasti bezpečnostní politiky, evropské integrace a severské spolupráce. Kniha je určena širokému okruhu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Při své práci ji mohou využít pedagogičtí pracovníci a pro své studium také studenti politologie, mezinárodních vztahů, historie, evropských studií a dalších oborů.
 

Černý David a kol.:
Lidské embryo v perspektivě bioetiky
 

Monografie reflektuje současnou bioetickou diskuzi o morálním statusu lidského embrya. Vychází z předpokladu, že odpověď na centrální otázku (je lidské embryo osobou obdařenou základními lidskými právy?) vyžaduje odpovědi na mnohé dílčí otázky, které na sebe vzájemně logicky navazují. Práce v první řadě odpovídá na otázku, zda je lidské embryo organismem lidského druhu, shrnuje poznatky současné embryologie a v perspektivě metabiologie kriticky hodnotí některé pozice upírající embryu status individuálního organismu lidského druhu. Posléze se věnuje další široké skupině problému souvisejících s kritérii personální identity a obhajuje animalismus, tj. filozofickou tezi, podle níž jsou lidské osoby numericky identické s lidskými živočichy (v opozici vůči rozličných funkcionálním kritériím personality). Kriticky hodnotí etický relativismus, utilitarismus a předkládá základní prvky přirozenoprávní teorie podle neoklasické školy přirozeného práva Johna M. Finnise. Nakonec je problém lidského embrya pojednáván v eticko-pedagogické perspektivě a v rámci personalismu. Reflexe vyúsťují v jediný závěr: lidské embryo je lidskou osobou obdařenou základními lidskými právy.

 

Peter Boettke:
Robustní politická ekonomie pro 21. století
(Robust Political Economy for the XXI Century)

 

Richard Epstein:
Právo, ekonomie a politika
 

Erik von Kuehnelt-Leddinh:
Levicové smýšlení. Od de Sada a Marxe k Polpotovi a Hitlerovi
(Leftism Revisited: From De Sade and Marx to Hitler and Pol Pot)
 

Zuzana Hortová:
Správa daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
 

Dan Šťastný:
The Economics of Economics