Formy studia

Většinu našich bakalářských a navazujících magisterských programů nabízíme ve dvou formách - prezenční a kombinované. Výjimku tvoří magisterský program PPE, nabízený díky svému charakteru jen ve formě prezenční. Toto platí pro pražské studijní skupiny.

Studium v Českém Krumlově probíhá výhradně formou kombinovanou, tak aby většina našich špičkových vyučujících mohla zajišťovat kontaktní výuku i v tomto studijním středisku

Prezenční forma

 • vhodná zejména pro studenty, kteří mají studium jako hlavní aktivitu svého současného života
 • to neznamená, že se studium nedá vhodně skloubit i s jinými aktivitami
 • vyučuje se formou přednášek a seminářů
 • nezbytnou součástí je však i samostudium, které je typické pro vysokoškolský stupeň vzdělání
 • studenti také mohou přicházet na individuální konzultace, které vyučující vypisují vždy pro každý trimestr
 • účast na přednáškách není povinná, u seminářů se vyžaduje účast minimálně na 70% výuky
 • přednášky a semináře se periodicky opakují během dvanáctitýdenních trimestrů
 • vyučovacími dny jsou pondělí až čtvrtek

Kombinovaná forma

 • vhodná zejména pro studenty, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají
 • vyučuje se formou řízených konzultací, které představují kontaktní výuku v rozsahu jedné třetiny výuky v prezenčním studiu
 • při řízených konzultacích vyučující preferují aktivní přístup studentů postavený na jejich přípravě, tak aby čas byl vyplněn plnohodnotným způsobem
 • nezbytnou součástí je samostudium, při kterém studentům pomáhají distanční opory a další materiály umístěné v informačním systému školy (prezentace, manuskripty)
 • studenti také mohou přicházet na individuální konzultace, které vyučující vypisují vždy pro každý trimestr
 • řízené konzultace probíhají neperiodicky, vždy ve větších blocích (nejčastěji 4 - 6 vyučovacích hodin)
 • vyučovacími dny jsou pátky a soboty; rozpis vyučovaných dnů je znám cca 8 týdnů před začátkem výuky
 • také zkušební termíny pro studenty kombinované formy jsou obvykle situovány do pátků a sobot