Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Katedra politologie a mezinárodních vztahů má zodpovědnost za studijní program Politologie, v jehož rámci koncepčně, personálně a logisticky zajišťuje akreditovaný bakalářský studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy a magisterský studijní obor Politologie. Katedra se také významně podílí na profilaci dalších oborů v rámci celé vysoké školy. KPMV se odborně zaměřuje především na srovnávací politologii, na moderní analýzu politiky, zohledňuje však i další oblasti politologického výzkumu (moderní politickou filosofii, politickou sociologii). Teritoriálně je celé studium zaměřeno především na evropský prostor.

Katedra politologie a mezinárodních vztahů se také od svého vzniku v r. 2006 snaží významně rozšiřovat a prohlubovat svůj badatelský záběr. Z hlediska odborné specializace katedry politologie a mezinárodních vztahů lze hovořit o poměrně široké tematické šíři badatelské a publikační aktivity. Katedra rozvíjí vědeckou činnost zvláště se zaměřením na obecnou politologii a komparativní politologii, s důrazem na některé specifické oblasti výzkumu jako jsou např. volební studia či český politický systém; v rámci mezinárodních vztahů se soustřeďuje zejména na problematiku a teorii mezinárodních vztahů (se zřetelem na bezpečnostní aspekty mezinárodní politiky a transatlantické vztahy), dále pak na dějiny mezinárodní politiky a na otázky současného vývoje Evropy a proces evropské integrace.

Výsledky vědeckého výzkumu členové katedry pravidelně prezentují na domácích i zahraničních konferencích. Katedra politologie a mezinárodních vztahů se také stala pořadatelem celé řady mezinárodních i domácích konferencí. Vědecko-výzkumné a publikační aktivity jednotlivých členů katedry jsou nezřídka podpořeny renomovanými grantovými institucemi (mj. Grantová agentura ČR). Vedoucím katedry je PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Členové katedry: