LL.M. – Ochrana informací


Představujeme vám nový postgraduální vzdělávací program, který reaguje na aktuální výzvy v souvislosti s ochranou dat v kyberprostoru. Úspěšným absolutoriem získáte právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany informací, Compliance managementu, trestní odpovědnosti právnických osob, kybernetické a informační bezpečnosti (ZKB), která bude zaměřena na ochranu osobních údajů (GDPR) a elektronických identit (eIDAS). Díky špičkovým odborníkům budete po absolvování studia připraveni na výkon funkce Compliance Officer a Data Protection Officer. Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.


 • určeno pro Vás, kteří pracujete na manažerských pozicích nebo na ně aspirujete   
 • jste absolventem magisterského studia
 • pracujete či jste zodpovědní za ochranu informací ve společnosti, firmě, úřadu
 • potřebujete znát nejnovější trendy z oblasti Compliance Management, ZKB, GDPR, eIDAS
 • připravujete se na výkon funkce Compliance Officer či Data Protection Officer

 • Zahájení další studijní skupiny: jaro 2022.
 • Přihlášky přijímáme do: 31. ledna 2022.

Úspěšní absolventi

JUDr. Petr Víška, LL.M.

 
expert pro ochranu osobních údajů a zástupce pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti ČEZ, a.s., absolvent programu LL.M. – Ochrana informací 
 
CEVRO Institut to jsou skvělí vyučující s vysokou odborností a kompetentností, vzdělávání navíc probíhalo nenucenou formou v přátelské atmosféře

Odbornými garanty programu jsou:

Mgr. Eva Škorničková (hlavní garant), specialistka na právní ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů

Ing. Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), vystudoval technickou kybernetiku a podílel se na koncepci strategie kybernetické bezpečnosti České republiky

MUDr. Mgr. Ivan Langer, specialista na veřejnou správu, eGovernment a bezpečnostní problematiku, bývalý ministr vnitra a informatiky, advokát v kanceláři Pečený, Fučík, Langer

Ing. Aleš Kučera, specialista na eGovernment, člen Řídícího výboru pro informační společnost ICT UNIE, jednatel NEWPS.CZ s.r.o.


OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU LLM – OCHRANA INFORMACÍ

Oblast Obecná informační bezpečnost – garant Aleš Špidla

Témata a Subtémata

Co to jsou informace

 • Charakteristika informace
 • Informace ve vztahu k nosiči
 • Informace během přenosu

Postavení informací ve firmě/instituci

 • Informace jako aktivum
 • Stanovení hodnoty informací

Rizika a práce s nimi při řešení ochrany informací

 • Důvěrnost, dostupnost a integrita informací
 • Zranitelnosti, hrozby, dopady a rizika

Současné trendy v oblasti zajištění ochrany-bezpečnosti informací

Oblast Ochrana osobních údajů – garant Eva Škorničková

Témata a Subtémata

Hlavní důvody přijetí GDPR

 • Nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů – GDPR
 • Dopad GDPR do národní legislativy ČR
 • Zákon o ochraně osobních údajů ČR
 • Výše sankcí za nedodržení pravidel GDPR

Definice osobních údajů̊

 • Základní kategorie osobních údajů
 • Speciální kategorie osobních údajů

GDPR principy zpracování osobních údajů

 • Zákonnost, transparentnost vůči subjektu údajů
 • Integrita, důvěrnost, odpovědnost

Právní tituly zpracování osobních údajů podle GDPR

 • Smlouva
 • Souhlas
 • Právní povinnost
 • Veřejný zájem
 • Životně důležité zájmy subjektu údajů
 • Oprávněné zájmy správce

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů – tzv. princip zodpovědnosti podle GDPR

 • Vyhodnocení dopadu na soukromí
 • Záměrná a nezbytná ochrana dat
 • Záznamy o činnosti
 • Jmenovat DPO
 • Pseudonymizace

Výrazně posílená práva subjektů osobních údajů

 • Přístup
 • Oprava
 • Výmaz a právo být zapomenut
 • Omezení zpracování
 • Přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku

Nová role dozorových úřadů

Osobní údaje v pracovně právní agenda

Jak správně a účinně zavést nové nařízení v praxi

Témata a Subtémata

Soukromé právo ICT

 • Rozhodovací praxe tuzemských a zahraničních soudů

Veřejné právo ICT

 • Právní regulace informací veřejného sektoru a veřejných informačních systémů

Informační technologie v právní praxi

Duševní vlastnictví on-line

 • Autorské právo
 • Ochrana technických řešení
 • Licenční smlouvy

Právo e-commerce

 • Právní ochrana soutěže na technologických trzích

E-privacy nařízení a jeho dopad do digitálního světa

 • Nová úprava tzv. cookies

Oblast elektronická identita – garant Aleš Kučera

Témata a Subtémata

Elektronická identita

 • Definice a základní pojmy

Národní a mezinárodní legislativa

 • Nařízení Evropské komise o elektronické identifikaci a službách poskytujících důvěru - eIDAS
 • Dopad nařízení do národní legislativy ČR

Elektronická identita v praxi

 • Vynucení zásad chování uživatelů
 • Elektronické podpisy
 • Elektronické pečetě
 • Elektronická časová razítka
 • Elektronické dokumenty

Státem garantované služby

 • Služby vytvářející důvěru
 • Základní registry
 • Autentizační služby ISDS, Odesílací brána ISDS
 • Jednotný identitní prostor

Oblast Kybernetická a informační bezpečnost – garant Aleš Špidla

Témata a Subtémata

Zařazení kybernetické a informační bezpečnosti do bezpečnostní kultury firmy-instituce

 • Jednotlivé oblasti bezpečnosti a jejich vztah k ochraně informací
 • Kybernetická a informační bezpečnost – vysvětlení základních pojmů

Národní a mezinárodní legislativa

 • Evropská směrnice NIS
 •  Zákon o kybernetické bezpečnosti a prováděcí předpisy

Mezinárodní standardy a jejich aplikace

 • Rodina norem ISO 27k
 • Stručné seznámení s dalšími standardy

Základní okruhy opatření k zajištění kybernetické a informační bezpečnosti

 • Technická opatření
 • Organizační opatření
 • Procesní opatření

Současné trendy

Oblast Trestní odpovědnost právnických osob – garant Ivan Langer

Témata a Subtémata

 • Informační právo
 • Trestní zákoník a informační Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO Institut.

advokátem v kanceláři Pečený, Fučík, Langer

Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy.

Semestrální práce předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu LL.M.

 • Cena studia je 99.000 Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihláška ke studiu a kontakt pro další informace:
Kontakt postgraduální studium LL.M.

Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy České republiky.