MPA – Veřejná správa a lidské zdroje


Studijní program Master of Public Administration „Veřejná správa a lidské zdroje“ je třísemestrální manažerské postgraduální vzdělání, které je určeno vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají, nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs.

 • Otevření další studijní skupiny: jaro 2021
 • Přihlášky můžete podávat do: 31. ledna 2021!

 

Úspěšní absolventi

Ing. Mgr. et Mgr. David Šmejkal

ředitel Poradny při finanční tísni, absolvent magisterského oboru Veřejná správa na CEVRO Institutu

Studium na CEVRO Institutu považuji za velmi dobrou investici

Hlavní odborní garanti:

JUDr. Cyril Svobodačeský politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo, ústavní principy ČR, základní práva a svobody a na diplomacii v praxi.

MOTTO: „Studium je určeno všem těm, kteří chtějí být hrdí na svou profesi.“

PhDr. Jiří Frgal, vystudoval obor Psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval řadu specializačních kurzů a výcviků v oblasti psychologie práce, koučování, negociace, mediální komunikace nebo psychologie sportu, má desítky let zkušeností s manažerskou praxí, s psychologií sportovních reprezentačních družstev, zejména pak s koučinkem manažerů všech úrovní, veřejných činitelů a zaměstnanců ve státní správě – tyto zkušenosti využívá i ve své pedagogické praxi, je ředitelem Agentury SPEKTRUM, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím.

MOTTO: „Pomáhám lidem odkrývat a rozvíjet jejich potenciál…“


Přednášející v programu:

Správní a pracovní právo: JUDr. Cyril Svoboda, JUDr. Věra Hrouzková

Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce: PhDr. Jiří Frgal, Ing. Hana Svobodová, PhDr. Milena Blaháková, PhDr. Eva Ferrarová, PhD., Ing. Ivan Feninec, Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Ekonomické a daňové aspekty personální práce: Ing. Ivana Hamplová

Úspěšní absolventi

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

bývalý místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, poslanec Parlamentu ČR, předseda KDU-ČSL a absolvent programu Master of Public Administration

Potřeba nezakrnět a neustále se rozvíjet – mé důvody pro studium CEVRO Institutu

Obsahová struktura vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu je složen ze tří částí. Celkem jde o 18 soustředění a 204 hodin výuky. Na posledním soustředění probíhá obhajoba závěrečné práce.

 1. Správní a pracovní právo
 2. Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce
 3. Ekonomické a daňové aspekty personální práce

STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:

1. SPRÁVNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO

 • Veřejná správa – státní správa, samospráva, pojmové vymezení
 • Působnost, pravomoc, vykonavatelé a subjekty veřejné správy.
 • Státní služba její podstata a smysl pro moderní státní a veřejnou správu
 • Služební zákon a dopady jeho účinnosti.
 • Služební orgán, systemizace a organizační struktura služebního úřadu
 • Služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou
 • Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, vzniky služebního poměru, zařazení na služební místo,
 • Úřednická zkouška, služební slib
 • Výběrové řízení na obsazení služebního místa
 • Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo,
 • Skončení služebního poměr
 • Práva a povinnosti státních zaměstnanců
 • Kárná odpovědnost
 • Skončení služebního poměru
 • Pojem a předmět pracovního práva, prameny. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 • Individuální a kolektivní pracovněprávní vztahy,
 • Druhy individuálních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr
 • Pracovní poměr, povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru.  Založení pracovního poměru.
 • Pracovní smlouva a jmenování, obsah a forma pracovní smlouvy. Podstatné a další obsahové náležitosti pracovní smlouvy.
 • Rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru.
 • Základní pojmy vztahující se k pracovní době a době odpočinku, pracovní doba, přestávky v práci
 • Dovolená, druhy dovolené (dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená), posuzování práva na dovolenou,
 • Bezpečnost a ochrana zdraví práci
 • Odměňování za práci, mzda a plat
 • Překážky v práci.
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
 • Zástupci zaměstnanců, odborová organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Přestupky a správní delikty při zaměstnávání fyzických osob.

Časová dotace: 6 soustředění, celkem 72 hodin

2. SOFTSKILLS, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ PRÁCE

 • Současné pojetí manažerské práce. Úkoly vedoucích, manažerů a personalistů při zajišťování výkonových cílů organizace.
 • Komunikační a sociální dovednosti v praxi vedoucího úředníka a manažera.
 • Veřejná prezentace a rétorika, struktura a účinnost sdělování, přesvědčování.
 • Motivace a výkon, stanovení cílů. Motivace týmů, motivační rozhovor, hodnotící rozhovor, zpětná vazba.
 • Vztahy na pracovišti, konflikty a řešení vypjatých situací – pracovní zátěž, stres, šikana, lobbing, relaxace.
 • Nábor – specifické moderní metody náboru a výběru zaměstnanců – sociální sítě, assessment centrum, development centrum, psychologická diagnostika, agenturní zaměstnávání. Výběrové řízení, přijímací rozhovor. Adaptační proces, adaptační rozhovor, základy mentorských dovedností.
 • Mediace, facilitace, vyjednávání. Uvolňování pracovníků z organizace, uvolňovací rozhovor. Outplacement.
 • Řízení změn – proces změny, jednotlivé kroky změny, komunikace ve změně, chování lidí, získávání podpory pro uskutečnění změny.
 • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry. Typy rozvojových aktivit – trénink, konzultace, koučink, individuální rozvojové plány, teambuilding, teamspirit, apod.
 • Manažerský rozvoj.
 • Pozornost vůči ohroženým či znevýhodněným skupinám (mladí zaměstnanci, 50+ a důchodci, zaměstnanci po mateřské či rodičovské dovolené, zaměstnanci se zdravotním omezením, cizinci.)
 • Projektové řízení (příklady velkých projektů v praxi).
 • Procesní řízení.
 • Strategické řízení.
 • Krizové řízení.
 • Tvorba a implementace strategie veřejné instituce.
 • Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika státu.
 • Firemní kultura – hodnoty a struktura organizace, formování firemní kultury.
 • Pojem personalistika a řízení lidských zdrojů (personální management).
 • Personální procesy a činnosti. Trendy v personální práci.
 • Sociálně-psychologické podmínky práce.
 • Systemizace a popis pracovních pozic v návaznosti na organizační struktury, stupně řízení a organizační řády.
 • Personální plánování, analýza pracovních míst, stabilizace pracovníků, péče o pracovníky.
 • Personální audit, Due Dilligence – cíle a výstupy.
 • Získávání pracovníků – vnitřní a vnější zdroje získávání pracovníků. Personální marketing.
 • Personální dokumentace a administrativa. Ochrana osobních dat.
 • Odměňování ve státní správě – struktura platu + systém benefitů.

Časová dotace: 9 soustředění, celkem 108 hodin

3. EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍ PRÁCE

 • Makroekonomie.
 • Veřejné finance.
 • Systém sociálního a zdravotního pojištění, nemocenské pojištění.
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, příjmy z pracovního poměru, výpočet záloh na daň, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění.
 • Průměrný výdělek, srážky ze mzdy.
 • Exekuce – povinnosti zaměstnavatele, insolvenční řízení.
 • Cestovní náhrady – tuzemské a zahraniční, směrnice k uplatnění cestovních náhrad.
 • Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu úřadu práce.
 • Odškodňování pracovních úrazů.
 • Postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné.

Časová dotace: 2 soustředění, celkem 24 hodin


U zrodu tohoto postgraduálního studijního programu stál profesor Univerzity Karlovy a nestor českého správního práva prof. Dušan Hendrych. Rozhovor s ním si můžete přečíst v tomto článku: O programu MPA – rozhovor s prof. Hendrychem v HN Kariéra speciál

Cena studijního programů MPA – Veřejná správa a lidské zdroje  na vysoké škole CEVRO Institut činí 99.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH) . Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MPA