Okruhy přijímacího řízení do bakalářského studia

Veřejná správa

 1. Základní charakteristika systému veřejné správy v ČR. Popište rozdíl mezi územní samosprávou a státní správou
 2. Základní struktura orgánů obcí a krajů
 3. Principy právního státu. Právo na spravedlivý proces. Soustava soudů v ČR
 4. Struktura Parlamentu České republiky. Základní rozdíly mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem
 5. Základní charakteristika legislativního procesu (proces přijímání zákonů)
 6. Postavení vlády a prezidenta republiky v ústavním systému ČR
 7. Charakteristika základních lidských práv v ČR
 8. Základní popis struktury státního rozpočtu (příjmová i výdajová stránka)
 9. Financování obcí a krajů v České republice (stručný popis)
 10. Evropská unie – základní struktura jejích orgánů

Doporučená literatura:

 • GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V.: Ústavní systém České republiky, Praha 2002
 • HENDRYCH, D.: Správní věda; Teorie veřejné správy, Praha: ASPI 2007
 • PEKOVÁ, J.: Veřejné finance – úvod do problematiky, Praha 2001

Právo v obchodních vztazích

 1. Popište základní rozdíly mezi soukromým a veřejným právem
 2. Základní charakteristika věcných práv (právo vlastnické, věcná práva k věcem cizím)
 3. Jak vzniká vlastnické právo? Jak je vlastnické právo chráněno právním řádem?
 4. Spoluvlastnictví druhy a základní charakteristika
 5. Smlouva kupní, darovací a smlouva o dílo – základní charakteristika
 6. Pojmy: „podnikání“, „živnost“ a „obchodní rejstřík“
 7. Druhy obchodních korporací v českém právním řádu
 8. Soustava soudů v České republice
 9. Daňová soustava České republiky – systém a základní charakteristika
 10. Struktura evropského práva

Doporučená literatura:

 • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva. Praha: Leges 2014.
 • Eliáš, K., Havel, B., Bezouška, P., Šustrová, D. Občanské právo pro každého. Wolters Kluwer  2013.
 • Vančurová, A,  Láchová, L.   Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva (Praha 2010).

Politologie a mezinárodní vztahy

 1. Základní pojmy politologie: politika, moc, demokracie, stát, volby apod.
 2. Stát a jeho funkce, formy státu (monarchie, republika, teokracie)
 3. Hlavní rysy českého politického systému (Ústava ČR, vláda, prezident, parlament)
 4. Hlavní rozdíly mezi volbami do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR
 5. Klíčové okamžiky moderní české historie (vznik Československa, Mnichovská dohoda , „Vítězný únor“ , vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, pád komunistického režimu v roce 1989)
 6. Hlavní rozdíly mezi postavením prezidenta v České republice, Francii a v USA
 7. Rozlišení mezi politickou stranou a zájmovou skupinou
 8. Principy klíčových politický ideologií (konzervatismus, liberalismus, socialismus a komunismus)
 9. Evropská unie a proces integrace ČR do EU
 10. Aktuální problémy mezinárodních vztahů

Doporučená literatura:

 • VODIČKA, K. - CABADA, L.: Politický systém České republiky. Praha: Portál 2003.
 • DAVID, R.: Politologie. Základy společenských věd. 5.vydání. Olomouc, 2002.
 • PEČENKA, M - LUŇÁK, P.: Encyklopedie moderní historie. Praha 1993.

Hospodářská politika

 1. Význam cen pro tržní ekonomiku – podstata tržní koordinace
 2. Důvody státní regulace – tzv. selhání trhu na mikro- a makro-úrovni
 3. Mechanismy tzv. selhání státu
 4. Hlavní milníky hospodářské politiky – A. Smith, J. M. Keynes, J. Buchanan, F. A. Hayek...
 5. Státní rozpočet a fiskální politika
 6. Monetární politika – hlavní aktéři, inflace
 7. Evropské sjednocování
 8. Konkurence a monopol
 9. Svobodný obchod a protekcionismus
 10. Dnešní problémy globalizace

Doporučená literatura:

 • KUBÍČEK J. a kol.: Hospodářská politika, Aleš Čeněk, 2006
 • HAZLITT, H.: Ekonomie v jedné lekci, Alfa Publishing, 2005

Okruhy ve formátu PDF