Orgány školy

Správní rada

MUDr. Mgr. Ivan Langer
(předseda)


Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.
 

Ing. Jaroslav Salivar
 

JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.

Radek Šťastný

Dozorčí rada

Mgr. Jakub Kotrba
(předseda)

PhDr. Jiří Frgal Ing. Jan Zahradil

Ředitelka společnosti

Mgr. Ludmila Habadová Tel.: 221 506 777
E-mail: ludmila.habadova@vsci.cz

Rektor a prorektoři

 

Mgr. Antonín Kazda, LL.M.
rektor/prorektor pro studium

Tomáš Pojar, M.A.
prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání


Rektor

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté. 

Prorektoři

Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu.


Disciplinární komise

Členy disciplinární komise CEVRO Institutu jmenuje rektor z řad členů akademické obce.

Disciplinární komise má čtyři jmenované členy. Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a dva z řad akademických pracovníků. Členem disciplinární komise je též vždy prorektor, který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem pro studenty CEVRO Institutu, který je vnitřním předpisem CEVRO Institutu.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí disciplinární komise se podává rektorovi CEVRO Institutu.

Nahlédnutí do disciplinárního řádu je možné na úřední desce.

Složení disciplinární komise

Předseda:

 • Mgr. Antonín Kazda, LL.M.

Členové:
pedagogická část:

 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

studentská část:

 • Adéla Barešová
 • Olga Vaníčková

Akademická rada

Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická rada má dvacet jedna až dvacet devět členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce vysoké školy CEVRO Institutu. Předsedou akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání. Jednací řád Akademické rady je dostupný na úřední desce.

Předseda:

 • Mgr. Antonín Kazda LL.M.

Členové:

 • doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 • prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
 • doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. 
 • prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.
 • doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 • doc. Ing. Jiří Večerník
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • prof. Alena Zemplinerová, CSc.

Rada pro vnitřní hodnocení

Radu pro vnitřní hodnocení  jmenuje rektor, Rada má 11 členů a předmětem její činnosti je zajištění průběžného naplňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Působnost rady je upravena v Pravidlech zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., která jsou k nahlédnutí na úřední desce.

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

Akademičtí pracovníci

 • Mgr. Antonín Kazda LL.M. – předseda
 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. - místopředseda
 • ing. Radka Havlová, Ph.D.
 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Machytka, Ph.D.
 • JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Studenti a absolventi

 • Martin Doležal
 • Bc. Michal Hejl
 • Mgr. Vlasta Holzäpfelová
 • Mgr. Jaroslav Makovec

Zápisy z jednání Rady pro vnitřní hodnocení