Orientační okruhy přijímacího řízení do magisterského studia

Politologie

 1. Politická věda: předchůdci, témata výzkumu. Vznik a rozvoj české politické vědy
 2. Významné osobnosti z historie politické filozofie
 3. Politické ideologie, pojetí svobody, rovnosti, řádu v politickém myšlení
 4. Politické strany  a stranické systémy – teorie a praxe
 5. Volby a volební systémy
 6. Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
 7. Demokracie: různé podoby a pojetí demokracie v historii a v současnosti
 8. Formy vlády v moderních demokraciích (parlamentní, poloprezidentský, prezidentský a direktoriální režim) a příklady
 9. Vertikální struktura dělby moci (unitární stát, federace, konfederace) a příklady
 10. Politický systém České republiky: historie a současnost
 11. Evropská unie – vývoj, rozšiřování, institucionální struktura a její role v mezinárodních vztazích
 12. Evropa a svět ve 20.století – problémy, konflikty, vývoj mezinárodních vztahů v čase
 13. Klíčové problémy mezinárodních vztahů současnosti
 14. Hlavní teorie mezinárodních vztahů
 15. Aktéři mezinárodních vztahů

Doporučená literatura:

 • Drulák, P. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003.
 • Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno: CDK., 2006.
 • Heywood, A. Politologie. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
 • Sartori, G. Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon, 2001.

Veřejná správa

 1. Veřejná správa – pojem a charakteristika jejích základních složek
 2. Formy činnosti veřejné správy (abstraktní, konkrétní, právní, interní)
 3. Působnost a pravomoc orgánů veřejné správy
 4. Modely organizace uplatňované ve veřejné správě (hierarchický, participační, konzultativní)
 5. Principy územní samosprávy podle Ústavy České republiky
 6. Parlamentní forma vlády – základní znaky vztahu mezi mocí zákonodárnou a výkonnou
 7. Základní fáze a průběh správního řízení
 8. Základní principy správního soudnictví
 9. Základní schéma organizace výkonu veřejné správy v ČR (státní správa, územní samospráva, jiné možnosti)
 10. Kontrola ve veřejné správě (externí, interní, správní dozor, finanční kontrola)

Doporučená literatura:

 • Hendrych, D., Správní věda – teorie veřejné správy, 2. vyd. Praha: ASPI, 2007
 • Pomahač, R., Vidláková, O., Veřejná správa, Praha: C.H. Beck, 2002
 • Hendrych, D. a kolektiv, Správní právo: Obecná část, 7.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009
 • Hendrych, D. a kolektiv,  Právnický slovník, 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003

Veřejná správa – Bezpečnostní studia

 1. Veřejná správa – pojem a charakteristika jejích základních složek
 2. Formy činnosti veřejné správy (abstraktní, konkrétní, právní, interní)
 3. Působnost a pravomoc orgánů veřejné správy
 4. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika (definice, klasifikace, evaluace)
 5. Zajišťování bezpečnosti (procesní rámec, institucionální rámec, právní rámec, zdrojový rámec)
 6. Řízení zajišťování bezpečnosti (strategické řízení, Bezpečnostní strategie ČR, operační řízení)
 7. Bezpečnostní systém České republiky (struktura, řízení)
 8. Integrovaný záchranný systém (principy činnosti, složky)
 9. Mezinárodní bezpečnostní organizace (OSN, OBSE, EU, NATO)
 10. Krizové řízení (krizové řízení, ochrana obyvatelstva)

Doporučená literatura:

 • Hendrych, D., Správní věda – teorie veřejné správy, 2. vyd. Praha: ASPI, 2007
 • Pomahač, R., Vidláková, O., Veřejná správa, Praha: C.H. Beck, 2002
 • Volner, Š. Bezpečnosť v 21.storočí. Bratislava : IRIS, 2004
 • Antušák, E. Krizový management: Hrozby-krize-příležitosti. Praha : Wolters Kluwer, 2009
 • Horák, R. a kol. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Praha : LINDE, 2004
 • Balabán, M. Duchek, J. Stejskal, L. Kapitoly o bezpečnosti. Praha : Karolinum 2007

Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy

 1. Věcná práva obecně, vlastnické právo, věcná práva k věcem cizím
 2. Subjekty soukromoprávních vztahů, jejich způsobilost a jednání
 3. Závazkové právo smluvní  – pojem, základní smluvní typy
 4. Závazkové právo deliktní – pojem, základní třídění
 5. Kapitálové obchodní společnosti
 6. Osobní obchodní společnosti
 7. Pojmy podnikatel, podnikání, živnost
 8. Obchodní rejstřík
 9. Obchodní firma
 10. Promlčení a prekluze v soukromém právu
 11. Soutěžní právo: právo proti nekalé soutěži, právo hospodářské soutěže
 12. Dědění ze závěti, dědění ze zákona
 13. Základní pojmy civilního procesu
 14. Cenné papíry – pojem; akcie, směnka, dluhopis
 15. Veřejné zakázky

Doporučená literatura

 • Štenglová, I. Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva. Praha: Leges 2014.
 • Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer 2013.
 • Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník V. a VI. Komentář. Závazkové právo. Praha: C. H. Beck 2014, 2015.