Studijní pobyty a stáže

Program Erasmus

Na sklonku roku 2010 uspěla vysoká škola CEVRO Institut se svou žádostí o Erasmus University Charter (EUC). Tímto krokem splnila všechny předepsané požadavky a získala listinu, kterou Evropská komise opravňuje CEVRO Institut k účasti v programu Erasmus. Evropská komise přidělila EUC vysoké škole CEVRO Institut i na období 2014 – 2020. Na začátku roku 2021 byla CEVRO Institutu byla přidělena ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION na roky 2021 - 2027. V češtině ke stažení zde, v angličtině pak zde.

V lednu 2019 se vysoká škola CEVRO Institut připojila ke Konsorciu vysokých škol Evropské rozvojové agentury. Studenti a absolventi vysoké školy CEVRO Institut tak mohou vyjíždět prostřednictvím této agentury na praktické stáže do zahraničí. Na praktickou stáž mohou vyjet studenti jak bakalářského, tak magisterského programu, i čerství absolventi. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Pracovní stáž může trvat od 2 - 12 měsíců, z toho 3-4 měsíce jsou hrazeny z programu Erasmus+

Bližší informace a jak se přihlásit, najdete na stránkách Evropské rozvojové agentury.

 

Studijní a učitelské pobyty v rámci programu Erasmus

Studenti a také interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou využít program  Erasmus  k vycestování na studijní, resp. výukový, pobyt na zahraniční vysokou školu, se kterou vysoká škola CEVRO Institut uzavřela bilaterální dohodu o studentské, resp. učitelské, výměně.

Podmínky účasti v programu Erasmus pro oblast studentské výměny
V souladu s rozhodnutím prorektora č. 19-002-005/09 ze dne 29. dubna 2009, platí, že student, který vyjíždí na zahraniční studijní pobyt musí zejména:

  1. být řádně zapsán alespoň do druhého ročníku bakalářského nebo alespoň do prvního ročníku navazujícího magisterského studia (tento student je po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na vysoké škole CEVRO Institut),
  2. prokázat řádně splnění studijních povinností vyplývajících z jeho studijního plánu,
  3. prokázat dostatečnou znalost cizího jazyka, ve kterém probíhá výuka na zahraniční vysoké škole. Za dostatečnou znalost cizího jazyka se považuje minimálně úroveň upper-intermediate v případě anglického jazyka a ekvivalentní úroveň pro jiné cizí jazyky, nestanoví-li zahraniční vysoká škola jinou potřebnou úroveň znalosti cizího jazyka,
  4. řádně plnit veškeré smluvní závazky vyplývající ze smlouvy o studiu uzavřené mezi ním a vysokou školou CEVRO Institut.

Podle pravidel programu Erasmus se studijního pobytu může student účastnit opakovaně. Platí ovšem, že za dobu trvání studijního cyklu (bakalářský či magisterský) může student absolvovat studijní pobyt zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců.

Studenti a interní vyučující vysoké školy CEVRO Institut mohou vycestovat pouze na ty zahraniční vysoké školy, se kterými má vysoká škola CEVRO Institut uzavřenou bilaterální smlouvu, která zakotvuje studentskou, resp. učitelskou, výměnu v rámci programu Erasmus.


Seznam partnerských univerzit

Tento seznam naleznete v sekci Partnerské univerzity (obsahuje jak univerzity zapojené do programu erasmus, tak i ostatní partnerské univerzity)


Před odjezdem

Vzhledem k individuální povaze učitelských výměnných pobytů platí, že interní vyučující, kteří mají zájem o výukový pobyt na partnerské univerzitě, kontaktují zahraniční oddělení školy.

Prvním krokem studentů, kteří chtějí vyjet na zahraniční studentský pobyt, je návštěva zahraničního oddělení vysoké školy CEVRO Institut.

Zájemci o zahraniční studium by měli navštívit zahraniční oddělení s dostatečným předstihem (přibližně 6 měsíců před plánovaným odjezdem), protože vyslání studenta do zahraničí podléhá souhlasu vysoké školy CEVRO Institut, která ověří, zda uchazeč o studium v zahraničí splňuje Podmínky účasti v programu Erasmus (viz výše). Studenti, kteří hodlají vycestovat v zimním semestru, by měli zahraniční oddělení navštívit nejpozději v březnu, a studenti, kteří plánují vycestovat v letním semestru, by měli zahraniční oddělení kontaktovat v září.

Uchazeči o zahraniční studijní pobyt se na stránkách partnerských vysokých škol seznámí s nabídkou kurzů a dalšími podrobnostmi týkajících se studijních pobytů na stránkách příslušené univerzity. Doporučujeme, aby si studenti prostudovali databázi závěrečných zpráv, jejímiž autory jsou studenti VŠ, kteří již studijní pobyt v zahraničí absolvovali. Tato databáze je velice užitečným zdrojem praktických informací o životě a studiu na zahraničních univerzitách.

Je třeba mít na paměti, že akademický rok je na každé univerzitě jiný a může se výrazně lišit od akademického roku na vysoké škole CEVRO Institut. Na některých školách začíná semestr o měsíc či měsíc a půl dříve než na vysoké škole CEVRO Institut.

Jakmile se studenti rozhodnou pro studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, oznámí tuto skutečnost zahraničnímu oddělení vysoké školy CEVRO Institut, které tyto studenty nominuje na studijní pobyt. Zahraniční škola pak posílá nominovaným studentům potřebné dokumenty, informace a přihlášku.

Studenta, který hodlá vyjet na zahraniční studijní pobyt, se týkají následující dokumenty a povinnosti:

1) Přihláška ke studijnímu pobytu 
Každá zahraniční škola má svůj formulář přihlášky. Studenti mohou podávat přihlášky ke studiu na zahraniční vysokou školu buď na zimní semestr, nebo na letní semestr příslušného akademického roku. Je možné přihlásit se i na celý akademický rok, tzn. zimní i letní semestr současně. Termíny pro podání přihlášky si stanovují jednotlivé univerzity podle svého vlastního harmonogramu. Obecně však platí, že přihlášky na studijní pobyt s počátkem v zimním semestru se podávají nejpozději v polovině května a přihlášky na studijní pobyt s počátkem v letním semestru se podávají nejpozději v průběhu září či října.

2) Studijní smlouva
Student si sestaví konkrétní studijní plán studia na zahraniční vysoké škole na základě její nabídky kurzů určených pro zahraniční studenty v programu Erasmus. Tento plán pak studenti předkládají v písemné podobě ke schválení vysílající (CEVRO Institut) a přijímající (zahraniční univerzita) instituci. Vzniká tak studijní smlouva (Learning Agreement). Jedná se o dokument, který podepisuje student, zástupce zahraničního oddělení vysoké školy CEVRO Institut a zástupce zahraniční vysoké školy. Ve studijní smlouvě jsou uvedeny všechny, kurzy, které student chce studovat v zahraničí. Studenti si mohou na zahraniční škole vybírat libovolné kurzy, které ovšem musí mít vztah ke studovanému oboru. Přípustné jsou rovněž i jazykové kurzy. Studijní smlouvu je možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Pokud dojde ke změně ve studijní smlouvě, musí být tato změna písemně odsouhlasena vysokou školou CEVRO Institut a zahraniční vysokou školou, a to nejpozději do měsíce od příjezdu.

Student si vybírá kurzy tak, aby celkově za svůj studijní pobyt v zahraničí získal minimálně 20 ECTS. Studenti mohou také v zahraničí zpracovávat svou bakalářskou či diplomovou práci. V tomto případě nemusí splnit výše uvedený požadavek na ECTS, avšak jsou povinni podat prostřednictvím zahraničního oddělení písemnou žádost adresovanou prorektoru pro studium vysoké školy CEVRO Institut. Prorektor tuto žádost následně posoudí.

O přijetí na studijní pobyt v zahraničí informuje studenta zahraniční vysoká škola studenta zpravidla prostřednictvím tzv. akceptačního dopisu (Letter of Acceptance) či jiného podobného dokumentu. Akceptační dopis a případné další informace jsou zasílány na adresu studenta, kterou uvedl v přihlášce nebo přímo na adresu vysoké školy CEVRO Institut.

3) Účastnická smlouva
Po přijetí ke studiu na zahraniční vysoké škole bude studentům přiznáno stipendium, jehož výše se stanovuje podle konkrétní země (od 300 do 500 EUR na měsíc) a přesné délky studijního pobytu. Řádné užití tohoto stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny účastnickou smlouvou, jež student uzavírá s vysokou školou CEVRO Institut. Podpis dohody zprostředkovává zahraniční oddělení vysoké školy CEVRO Institut. Stipendium je vypláceno ve dvou fázích. Těsně před odjezdem na zahraniční pobyt budou studentům vyplaceny dvě třetiny přislíbeného stipendia. Zbylá část stipendia (jedna třetina) bude studentům vyplacena až po návratu na základě splnění několika podmínek (viz níže).

Podmínkou uzavření účastnické smlouvy a následného vyplacení stipendia je předložení akceptačního dopisu od zahraniční vysoké školy a plnění podmínek účasti v programu Erasmus (viz výše). Před podpisem účastnické smlouvy musí student předložit doklad o tom, že si na dobu studijního pobytu v zahraničí zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi (viz níže). Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho účet, jehož číslo bude uvedeno ve finanční dohodě.

4) On-line jazyková podpora (OLS). Studenti, kteří se chystají na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus, jsou povinni absolvovat on-line jazykový test. Ten absolvují v době od nominace na zahraniční pobyt ze strany pracovníka zahraničního oddělení a odjezdem na zahraniční pobyt. Pracovník zahraničního oddělení zadá údaje o studentech vyjíždějících do zahraničí do zvláštní aplikace, ze které jsou následně studentům zaslány instrukce k účasti na on-line jazykovém testu.

5) Cestovní pojištění. Studenti jsou rovněž povinni před podpisem účastnické smlouvy uzavřít cestovní zdravotní pojištění léčebných výloh na dobu, kdy budou na zahraničním studijním pobytu. Toto pojištění si zajišťují samostatně na své náklady. Potvrzení o zajištění tohoto zdravotního pojištění je podmínkou k vystavení účastnické smlouvy. Platí sice, že základní krytí léčebných výloh obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění. Výše krytí Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromého pojištění však nemusí být dostatečná, zvláště v případě repatriace či specifického lékařského výkonu. Z těchto důvodů je nutné, aby si studenti sjednali cestovní zdravotní pojištění.

Je vhodné, aby studenti před odjezdem do zahraničí informovali studijní oddělení vysoké školy CEVRO Institut.


Průběh pobytu

Studenti vysoké školy CEVRO Institut, kteří se účastní zahraničního studijního pobytu, i nadále zůstávají jejími studenty, což mj. znamená, že jsou povinni řádně platit školné.

V průběhu pobytu student musí respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající ze studijní smlouvy (Learning Agreement), a to zvláště s ohledem na délku pobytu, studium kurzů uvedených ve studijní smlouvě apod.

Ještě než studenti zahraniční vysokou školu opustí, musí si u jejích orgánů vyžádat dva dokumenty (viz níže):

  • Potvrzení o délce pobytu  (Confirmation of Study Period)
  • Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records)

Po návratu

Jakmile se student vrátí, je povinen:

  1. Předložit Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Study Period) na zahraniční oddělení. Smyslem tohoto potvrzení je doložit, že zahraniční univerzita stvrdila, že student skutečně studoval na zahraniční univerzitě po dobu, která je uvedena v účastnické smlouvě. Pro potvrzení o délce pobytu mohou studenti využít vzorový formulář, případně si jej mohou vyžádat od pracovníka zahraničního oddělení vysoké školy CEVRO Institut nebo mohou využít formulář zahraniční vysoké školy. Student rovněž může toto potvrzení předložit v rámci Výpisu výsledků studia v zahraničí (viz níže). V každém případě musí tento dokument obsahovat přesná data příjezdu a odjezdu na zahraniční univerzitu.
  2. Předložit Výpis výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records) na zahraniční oddělení. Výpis výsledků studia v zahraničí obsahuje přehled absolvovaných kurzů, včetně počtu kreditů. Pro výpis výsledků studia v zahraniční studenti využijí formulář zahraniční vysoké školy, který si vyžádají po splnění studijních povinností před svým odjezdem do České republiky, případně po návratu do ČR. Podmínkou úspěšného ukončení studia na zahraniční škole (resp. výplaty stipendia – viz níže) je splnění minimálně 20 ECTS.  Výpis výsledků studia v zahraničí následně předá pracovník zahraničního oddělení prorektorovi pro studium, který vyhodnotí dosažené výsledky. Kredity, které studenti získali na zahraničním studijním pobytu, jsou zpravidla studentům započítány jako integrální součást (v podobě volitelných kurzů) jejich studia na vysoké škole CEVRO Institut.
  3. Vyplnit závěrečnou zprávu účastníka (EU Survey). Tato zpráva se vyplňuje on-line na základě pokynů, které přijdou studentům do jejich e-mailových schránek po návratu ze zahraničního pobytu.
  4. Absolvovat on-line jazykové hodnocení po ukončení studijního pobytu. Toto hodnocení probíhá on-line na základě pokynů, které přijdou studentům do jejich e-mailových schránek po návratu ze zahraničního pobytu.

Účastníkům, kteří nesplní jednu či více z výše uvedených podmínek, nebude vyplacena zbylá část finanční podpory (ve výši 1/3 celkové výše stipendia), případně bude CEVRO Institut vyžadovat částečné nebo úplné vrácení finanční podpory.


Erasmus Policy Statement

Erasmus University Charter