Zkouška Scio

Uchazeč, který zvolí jako formu přijímacího řízení do bakalářského stupně studia písemný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio, doručí studijnímu oddělení vysoké školy nejpozději v termínu stanoveném v Harmonogramu přijímacího řízení řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, doklad o ukončení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a doklad o zaplacení administrativního poplatku ve výši 400 Kč. Jako specifický symbol uvede uchazeč 1701. Uchazeč se dále prostřednictvím webových stránek www.scio.cz/nsz přihlásí na některý z termínů Národních srovnávacích zkoušek pořádaných společností Scio minimálně ve 13 městech v České republice a ve 3 na Slovensku, a to ve formě testu Obecných studijních předpokladů (dále jen test OSP) nebo testu Základů společenských věd (dále jen test ZSV). Skutečnost, že hodlá absolvovat test OSP nebo test ZSV vyznačí uchazeč v příslušné rubrice na přihlášce ke studiu. Vysoká škola pozvánku k přijímací zkoušce v takovém případě uchazeči nezasílá.

Po svém přihlášení k testu OSP nebo k testu ZSV u společnosti Scio obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k testu OSP nebo k testu ZSV a další podrobné informace. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů odpovídá plně společnost Scio.

Výsledky testu OSP nebo testu ZSV budou vyjádřeny v harmonizovaném přepočtu bodů (tzv. percentilu). Výsledky z testů OSP nebo z testů ZSV nebudou pro účely přijímacího řízení na vysokou školu dále přepočítávány žádným koeficientem. Uchazeči bude započítán pouze nejlepší výsledek z účasti na Národních srovnávacích zkouškách.

Společnost Scio určí pořadí uchazečů hlásících se ke studiu na vysoké škole na základě výsledků dosažených v testu OSP nebo v testu ZSV. Vysoká škola přijme ke studiu stanovený počet nejlépe umístěných uchazečů.

Pokud uchazeč informaci o přihlášení na vysokou školu společnosti Scio nesdělí, případně odmítne dát společnosti Scio souhlas s předáním údajů o výsledcích testu vysoké škole, může tak učinit dodatečně prostřednictvím originálu certifikátu o výsledku testu, který vydává společnost Scio a který uchazeč doručí na studijní oddělení vysoké školy.