Praha | Český Krumlov

School of political studies

CERPAMA

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit

Cílem CERPAMA je připravovat vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro profese v oblasti podnikání a veřejné správy s důrazem na uvědomění si významu sociální interakce. Zdůrazňuje přínos sociálních dovedností pro podnikání, práci ve veřejné službě i v neziskové sféře. Centrum posluchače učí rozpoznávat a řešit hlavní typy sociálních situací, a to teoreticky i prostřednictvím tréninku.

 

Pro studenty jsou vytvářeny specifické programy a předměty z oblasti sociální psychologie a měkkých manažerských dovedností. Centrum studentům usnadňuje orientaci v problémech současné společnosti, v psychologii člověka, vztazích a v práci s jednotlivými sociálními skupinami.  CERPAMA se také orientuje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických poznatků a dovedností v oblastech společenské praxe – při řešení sociálních, komunikačních, ekonomických a politických problémů a při řešení situací v kontaktu s klientem veřejné správy. Smyslem je rovněž přispět k vyšší efektivnosti podnikatelské činnosti, neboť dovednosti z oblasti psychosociální dnes tvoří klíčovou konkurenční výhodu a ti úspěšní se právě jimi odlišují.

 

Centrum se také systematicky věnuje vytváření odborné multidisciplinární platformy a předkládá k veřejné diskusi zajímavá témata. Oblibě se těší zejména workshopy a semináře. Vytváří se tak fórum pro setkávání a vzájemnou interakci odborníků z různých názorových skupin a výměnu názorů s institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

ČLENOVÉ CENTRA
 • Jiří Frgal, ředitel Centra
 • Štěpánka Marková
 • Vladimíra Říhová
 • Hana Svobodová
 • Drahomíra Tesařová
 • Michal Stránecký
 
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení