Praha | Český Krumlov

School of political studies

CERPAMA

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit

Cílem CERPAMA je připravovat vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro profese v oblasti podnikání a veřejné správy s důrazem na uvědomění si významu sociální interakce. Zdůrazňuje přínos sociálních dovedností pro podnikání, práci ve veřejné službě i v neziskové sféře. Centrum posluchače učí rozpoznávat a řešit hlavní typy sociálních situací, a to teoreticky i prostřednictvím tréninku.

Pro studenty jsou vytvářeny specifické programy a předměty z oblasti sociální psychologie a měkkých manažerských dovedností. Centrum studentům usnadňuje orientaci v problémech současné společnosti, v psychologii člověka, vztazích a v práci s jednotlivými sociálními skupinami.  CERPAMA se také orientuje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických poznatků a dovedností v oblastech společenské praxe – při řešení sociálních, komunikačních, ekonomických a politických problémů a při řešení situací v kontaktu s klientem veřejné správy. Smyslem je rovněž přispět k vyšší efektivnosti podnikatelské činnosti, neboť dovednosti z oblasti psychosociální dnes tvoří klíčovou konkurenční výhodu a ti úspěšní se právě jimi odlišují.

Centrum se také systematicky věnuje vytváření odborné multidisciplinární platformy a předkládá k veřejné diskusi zajímavá témata. Oblibě se těší zejména workshopy a semináře. Vytváří se tak fórum pro setkávání a vzájemnou interakci odborníků z různých názorových skupin a výměnu názorů s institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

ČLENOVÉ CENTRA
 • Jiří Frgal, ředitel Centra
 • Štěpánka Marková
 • Vladimíra Říhová
 • Hana Svobodová
 • Drahomíra Tesařová
 
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení