Praha | Český Krumlov

School of political studies

MBA – Management a kybernetická bezpečnost

Ve spolupráci s našimi partnery Českým institutem manažerů informační bezpečnosti, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Cyber Rangers Elite Community a odborníky z Národního centra kybernetické bezpečnosti (výkonné sekce NÚKIB) vám představujeme exkluzivní postgraduální vzdělávací program.

●  pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v ICT v soukromé i veřejné sféře 

 ● zaměřený na ochranu podnikové i státní IT infrastruktury a pochopení principů řízení kybernetické bezpečnosti

● reflektující nově schválený zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti účinný od 1. ledna 2015

 
 

Zahájení další studijní skupiny: podzim 2023.

Přihlášky přijímáme do: 30. dubna 2023.

ODBORNÝMI GARANTY PROGRAMU JSOU:

Aleš Špidla, hlavní garant, čestný prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Tomáš Pojar, bezpečnostní poradce, dočasně uvolněný prorektor VŠ CEVRO Institut

Jakub Vlček, PricewaterhouseCoopers, víceprezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Jan Dienstbier, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, Gordic

Tomáš Pluhařík, CEO HuMaInn / CyWeTa

Vladimír Lazecký, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu / VIAVIS

pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti (NBÚ) dle konkrétní problematiky

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.
 • Cena studia je 130 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MBA – Management a kybernetická bezpečnost.
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, klienti PricewaterhouseCoopers a členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 110.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí. Veřejná správa je záležitostí veskrze národní. Celoživotní vzdělávání a titul MBA je zakotven v českém právním řádu.
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

Přihlášení