Praha | Český Krumlov

School of political studies

Obchodněprávní vztahy

 

Pro přihlášení klikněte  .

PROČ JE MAGISTERSKÉ STUDIUM PRÁVA NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Obchodněprávní vztahy prohlubuje znalosti soukromého práva v jeho klíčových a v praxi žádaných oblastech. Tým pod vedením docentky Ivany Štenglové jej sestavil tak, aby připravil absolventy na řešení široké škály právních otázek v oblasti podnikání. Absolventi budou vybaveni znalostí právní úpravy českého soukromého práva na úrovni zcela srovnatelné s absolventy právnických fakult veřejných vysokých škol. Nadto získají schopnost pracovat v týmu, manažerské dovednosti nutné pro řízení podniku a další poznatky klíčové pro řízení korporaci, vlastní podnikání či působení ve statutárních orgánech obchodních společností i na jiných pozicích.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia2 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Výborně se orientovat v českém soukromém právu s významným prohloubením znalostí v klíčových (a v praxi žádaných) oblastech, zejména v korporátním právu, insolvenčním právu a závazkovém právu; k tomu se velmi dobře orientovat v právu duševního vlastnictví, v právu cenných papírů, v řešení soukromoprávních sporů a v daňovém právu;
 • formulovat právní listiny a hodnotit je jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů, činit podání k soudům a jiným orgánům veřejné moci,  vystupovat v řízeních před nimi, připravovat i hodnotit podklady pro tato řízení;
 • zorientovat se i ve složitých problémech úpravy soukromého práva;
 • pokročilým způsobem vyhledávat a analyzovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních problémů a identifikovat a analyzovat právní problémy v oblasti obchodního práva;
 • jak strategicky řídit podnik.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro vlastní podnikání;
 • pro činnost manažera v obchodních společnostech i veřejné správě;
 • pro činnost insolvenčního správce;
 • pro profesi podnikového právníka;
 • pro činnosti v oblasti veřejných zakázek (na straně zadavatele i dodavatele);
 • pro působení ve statutárních orgánech obchodních společností;
 • pro činnost mediátora;
 • v dalších oblastech života, včetně obstarávání soukromých záležitostí.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

Přihlášení