Praha | Český Krumlov

School of political studies

Spisová služba v kontextu eGovernmentu

Vzhledem k dlouhodobému a intezivnímu procesu elektronizace veřejné správy se problematika spisové služby vyprofilovala jako jeden ze základních pilířů eGovernmentu. Jedná se o dynamicky rozvíjející se obor. Studenti v rámci specializačního programu získají celkový přehled problematiky spisové služby. Absolventi specializačního programu budou schopni převzít komplexní dohled nad spisovou službou v institucích veřejné správy, samosprávy a dalších organizacích, včetně komerční sféry.

Cílová skupina: Pro všechny studenty vysoké školy CEVRO Institut, napříč studijními programy a ročníky. Specializační program je vhodný pro zaměstance/vedoucí pracující nejen ve státním sektoru.

Formaprezenčně/kombinovaně.

Doba trvání: 2 trimestry.

Výsledek: certifikát o absolvování specializačního studijního programu. Absolvování specializace se započítává do volitelných předmětů a student za její splnění vedle certifikátu získá 8 kreditů.

Hlavní pilíře studia

 • legislativa, terminologie v oblasti spisové služby a eGovernmentu
 • procesy spisové služby
 • eGovernment a reformy veřejné správy
 • informační systémy veřejné správy – Zákon č. 365/2000 Sb.
 • základní registry
 • kybernetická bezpečnost a utajované dokumnety 
 • informační systém datových schránek
 • digitální archivnictví
 • používání verifikačních prvků
 • zajištění právní validity elektronických a analogových dokumentů
 • skartační řízení


Garant oboru
: PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D., historička, pedagožka.
Absolventka oboru archivnictví a pomocné vědy historické Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia v oboru hospodářské dějiny tamtéž. Zaměstnankyně Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky (vedoucí Oddělení institucionálních fondů. Ve své badatelské a publikační činnosti se zaměřuje na dějiny československých vědeckých institucí a vědeckých osobností ve 20. století). 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení