Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

FAQ

K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit každý, kdo dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání. Nezáleží na tom, zda jej získal na naší škole nebo na jiné soukromé či veřejné vysoké škole. Na počátku studia studenti z jiných vysokých škol či jiných oborů absolvují diferenční předměty, které srovnají případné neznalosti. Získané kredity z těchto předmětů jsou počítány mezi volitelné předměty. Nejsou tedy navýšením studijní zátěže.

Můžete podat přihlášku i v případě, že předchozí studium řádně ukončené nemáte. Pokud úspěšně projdete přijímacím řízením (motivační dopis/pohovor, nebo v případě bakalářského stupně studia SCIO testy), budete doporučeni k přijetí. Jakmile nám později doručíte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně diplomu a jeho dodatku, vystavíme Vám rozhodnutí o přijetí ke studiu. Tím budete mít všechny podmínky splněné a vznikne Vám právo na zápis.

Než vám škola vystaví patřičný dokument, postačí nám potvrzení vydané studijním oddělením o úspěšném zakončení studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku předložíte neprodleně po obdržení.

Nejčastěji uchazeči neví IZO střední školy a studijní obor střední školy. Tyto potřebné informace najdete na maturitním vysvědčení, webových stránkách střední školy nebo, pokud již škola neexistuje, zkuste školu dohledat na webových stránkách MŠMT: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/. IZO vyhledané střední školy pak vložte do pole Střední škola v přihlášce a klikněte na Dohledat.

Výuka v kombinované formě probíhá vždy v pátek a v sobotu přibližně jednou za tři týdny. Docházka na řízené konzultace v kombinované formě povinná není. Jako student jste však povinen složit všechny zapsané předměty do konce daného zkouškového období.

Prokázání znalosti alespoň jednoho cizího jazyka je povinné pouze u studijních programů Bezpečnostní politika (Bc./Mgr.), Politologie a mezinárodní vztahy/Politologie (Bc./Mgr.). Studenti musí znalost prokázat tím, že část kreditů za volitelné předměty získají z kategorie předmětů v cizích jazycích nebo přímo z jazykové výuky. Kredity mohou získat i při studijních pobytech na zahraničních vysokých školách. Zvláštním případem je pak anglickojazyčný program Economics, Business, Politics, který je vyučovaný výhradně anglicky.

Ano, můžete podat přihlášku a projít přijímacím řízením. Pokud uspějete, budete doporučeni k přijetí. Abychom Vám vystavili rozhodnutí o přijetí, budeme od Vás potřebovat ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně diplomu, s nostrifikační doložkou.

Formu studia lze změnit z pracovních či osobních důvodů, a to jednou za akademický rok. Studium lze přerušit nejdříve po prvním trimestru, a to maximálně na jeden rok. Po dobu přerušení studia nemáte status studenta.

Pokud máte předešlé vzdělání ze zahraničí a chcete studovat na české škole, musíte si své ukončené studium předcházejícího stupně nechat uznat českým uznávacím orgánem.
 
Pro studium na vysoké škole musíte doložit, že Vaše středoškolské vzdělání bylo uznáno českým uznávacím orgánem. Pro studium v navazujícím stupni studia ve stejném oboru na české vysoké škole musíte doložit, že Vaše vysokoškolské vzdělání předcházejícího stupně bylo uznáno českým uznávacím orgánem. (Tj. je-li studium rozděleno na bakalářský a magisterský stupeň, musíte pro studium v magisterském oboru předložit uznaný doklad o ukončeném bakalářském studiu.)
 
Jak postupovat najdete na tomto odkazu.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení