Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Obchodněprávní vztahy

Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!

Pro přihlášení klikněte zde.

PROČ JE MAGISTERSKÉ STUDIUM PRÁVA NA VSCI DOBROU INVESTICÍ?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlenípraktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Obchodněprávní vztahy prohlubuje znalosti soukromého práva v jeho klíčových a v praxi žádaných oblastech. Tým pod vedením docentky Ivany Štenglové jej sestavil tak, aby připravil absolventy na řešení široké škály právních otázek v oblasti podnikání. Absolventi budou vybaveni znalostí právní úpravy českého soukromého práva na úrovni zcela srovnatelné s absolventy právnických fakult veřejných vysokých škol. Nadto získají schopnost pracovat v týmu, manažerské dovednosti nutné pro řízení podniku a další poznatky klíčové pro řízení korporaci, vlastní podnikání či působení ve statutárních orgánech obchodních společností i na jiných pozicích.

Forma studiaPrezenční i kombinované studium
ProfilAkademický
Délka studia2 roky
Místo studiaPraha (prezenční/kombinované), Český Krumlov (pouze kombinované studium)
Školné za semestrPraha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízeníPrůběžné
Začátek studiaPřelom září a října

CO SE NAUČÍM?

 • Výborně se orientovat v českém soukromém právu s významným prohloubením znalostí v klíčových (a v praxi žádaných) oblastech, zejména v korporátním právu, insolvenčním právu a závazkovém právu; k tomu se velmi dobře orientovat v právu duševního vlastnictví, v právu cenných papírů, v řešení soukromoprávních sporů a v daňovém právu;
 • formulovat právní listiny a hodnotit je jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů, činit podání k soudům a jiným orgánům veřejné moci,  vystupovat v řízeních před nimi, připravovat i hodnotit podklady pro tato řízení;
 • zorientovat se i ve složitých problémech úpravy soukromého práva;
 • pokročilým způsobem vyhledávat a analyzovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních problémů a identifikovat a analyzovat právní problémy v oblasti obchodního práva;
 • jak strategicky řídit podnik.

K ČEMU SE MI TO BUDE HODIT?

 • Pro vlastní podnikání;
 • pro činnost manažera v obchodních společnostech i veřejné správě;
 • pro činnost insolvenčního správce;
 • pro profesi podnikového právníka;
 • pro činnosti v oblasti veřejných zakázek (na straně zadavatele i dodavatele);
 • pro působení ve statutárních orgánech obchodních společností;
 • pro činnost mediátora;
 • v dalších oblastech života, včetně obstarávání soukromých záležitostí.

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem „Spisová služba v kontextu eGovernmentu“. Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR -Theta, 2023 – 2024, spoluřešitel: „Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace“. 

Přihlášení