Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

LL.M. – Ochrana informací

Představujeme vám pokročilý postgraduální vzdělávací program, který reaguje na aktuální výzvy v souvislosti s ochranou soukromí, kybernetické bezpečnosti a datového managementu. Třísemestrální program nabízí ambiciózní učební plán, který překlenuje průsečík mezi právem, technologiemi, etikou zpracování informací, správou a řízením dat. Získáte hluboké znalosti o právních a technologických aspektech globální ochrany dat a kybernetické bezpečnosti včetně získání komunikačních dovedností v oblasti etického používání dat.

 • určeno pro Vás, kteří pracujete na manažerských pozicích nebo na ně aspirujete   
 • jste absolventem magisterského studia
 • pracujete či jste zodpovědní za ochranu informací ve společnosti, firmě, úřadu
 • potřebujete znát nejnovější trendy z oblasti Compliance Management, ZKB, GDPR, eIDAS
 • připravujete se na výkon funkce Compliance Officer či Data Protection Officer
 • až 2 soustředění každý semestr lze absolvovat online

 

Zahájení další studijní skupiny: 24. listopadu 2023.

Přihlášky ale přijímáme až do konce listopadu 2023!

NÁŠ TÝM ODBORNÍKŮ A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:

Petr Gondek (hlavní garant programu), specialista GDPR a kybernetické bezpečnosti, auditor. Podílí se na přípravě legislativy, aktivní člen Asociace pověřenců ČR a partner ARPKI.

Vojtěch Nolspecialista GDPR, compliance a kybernetické bezpečnosti, risk manažer, auditor, penetrační tester. Podílí se na vývoji bezpečných produktů pro automobilový průmysl ve výzkumném a vývojovém centru.

Jaroslav Vítek, pověřenec pro ochranu osobních údajů Vlády České republiky, předseda Asociace pověřenců České republiky.

Ivan Langer, specialista na veřejnou správu, eGovernment a bezpečnostní problematiku, bývalý ministr vnitra a informatiky, advokát v kanceláři Pečený, Fučík, Langer.

Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aleš Špidla, bývalý prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), vystudoval technickou kybernetiku a podílel se na koncepci strategie kybernetické bezpečnosti České republiky.

PROČ TENTO PROGRAM?

Tento program podporuje rostoucí poptávku na globálním trhu tím, že nabízí vzdělání současným i budoucím manažerům, tzv. datovým lídrům”,  kteří potřebují cílené právní a technické vzdělání z následujících důvodů:

 • Datoví lídři s právním vzděláním jsou nepochybně úspěšnější v prevenci a řešení narušení soukromí a kybernetické bezpečnosti ve svých organizacích. Aby se datoví lídři vypořádali s dnešními výzvami, musí mít hluboké znalosti práva, aby mohli efektivně vést svoji organizaci a zajišťovat plný soulad s právními požadavky evropského práva v oblasti ochrany soukromí, dat a kybernetické bezpečnosti.

 • Organizace v současné době nesoutěží pouze produkty nebo službami, které nabízejí, ale také standardy právního souladu s pravidly ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti. Organizace potřebují odborníky na manažerské úrovni, kteří budou podporovat dodržování právních předpisů jako jednu z konkurenčních aktiv společnosti.

 • Povaha legislativních procesů na úrovni EU se stále více vyznačuje zapojením zainteresovaných stran na nejvyšší úrovni, které potřebují mít komplexní právní a technické povědomí. Aby tyto zúčastněné strany mohly identifikovat nedostatky stávající legislativy v oblasti ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti, musí mít schopnost promítnout své zájmy do komplexních právních norem.

 • V důsledku často vysokého vlivu digitálních produktů a služeb souvisejících se zpracováním dat (např. mechanismy stanovování cen založené na algoritmech, profilování a automatizované rozhodování) se úměrně zvyšuje míra odpovědnosti soukromých i veřejných organizací za odpovědné a nezneužitelné zpracování zejména citlivých osobních údajů. 

 • A konečně, vzhledem k interakci pravidel souvisejících se zpracováním dat s jinými obory, musí datoví lídři disponovat mezioborovými znalostmi a tzv. leadership skills. Tento program zprostředkovává profesionálům širokou a mezioborovou sadu dovedností, které je připraví na řešení jakýchkoli budoucích problémů souvisejících s ochranou soukromí, kybernetickou bezpečností a datovým managementem.

Staňte se klíčovými hybateli při posilování důvěry v globální digitální ekonomiku a společnost uplatněním kompetentního a etického přístupu ke zpracování osobních údajů. Úspěšným absolutoriem získáte právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany informací, compliance managementu, kybernetické a informační bezpečnosti. Díky špičkovým odborníkům budete po absolvování studia připraveni na výkon funkce Compliance Officer, Chief Data Officer nebo Data Protection Officer.

Obsahová struktura vzdělávacího programu

Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům ucelený přehled předpisů jak evropského práva na ochranu soukromí a dat, tak i české legislativy.

Kurz nabízí úvod do základů bezpečnosti (fyzická bezpečnost, bezpečnost lidí, bezpečnost dat, bezpečnost IT, krizové řízení, kritická ochrana infrastruktury a detektivní kontroly). Studenti budou seznámeni s EU legislativním balíčkem o kybernetické bezpečnosti. Tento kurz se zaměřuje na praktiky a procesy kybernetické bezpečnosti a poskytuje studentům praktické pokyny k tomu, co řízení kybernetické bezpečnosti zahrnuje. Nabízí přehled systémů řízení informační bezpečnosti se zaměřením na ISMS jako je např. ISO 27001.

Kurs poskytuje studentům rozšířený výcvik dovedností nezbytných k zajištění souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Spolehlivá metodologie, která zajistí, že základní principy na ochranu soukromí a informací jsou dodržovány a integrovány do jednotlivých činností zpracování údajů, tzv. princip “privacy by design a by default”. Budou vysvětleny a procvičeny modely hodnocení rizik a metodiky k provedení DPIA.

Studenti budou muset připravit svůj vlastní plán hodnocení rizik a zpracovat DPIA na základě praktických případových studií poskytnutých během studia.

Kurs nabídne ucelený přehled aktuální legislativy týkající se zpracování osobních údajů v digitálním prostředí. Odborníci z řad advokátů a specialistů významných technologických firem poskytnou praktické zkušenosti a příklady odpovědného zpracování dat v online prostředí. Současné skandály kolem zneužívání dat přibývají (např. Cambridge Analytica) a proto je nutné zajistit odpovědný a udržitelný přístup ke zpracování nejen osobních údajů. Napětí mezi ochranou základních práv a soukromí jednotlivců na jedné straně a masivní zpracování dat pro vytváření hodnot na straně druhé odráží společenskou poptávku po etickém přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů. Kurz se rovněž zabývá otázkou právní a společenské odpovědnosti organizací a souvisejícího etického dodržování pravidel v digitálním prostředí.

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO Institut.

O studijním programu

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy.
 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.
 • Cena studia je 109.000 Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členové Asociace pověřenců ČR a Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury získávají automaticky 10% slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Partnerem programu jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace pověřenců ČR a Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení