Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Orgány školy

Správní rada

MUDr. Mgr. Ivan Langer (předseda)Ing. Jaroslav SalivarRadek ŠťastnýJan ChudomelLubomír Kovařík

Dozorčí rada

PhDr. Jiří Frgal

Ředitelka společnosti

Mgr. Ludmila HabadováTel.: 221 506 777
E-mail: ludmila.habadova@vsci.cz

Rektor a prorektoři

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
rektor
Tomáš Pojar, M.A.
prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání,
dočasně uvolněný z funkce
Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
prorektorka pro studium
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum a projektovou činnost

Rektor

V čele vysoké školy CEVRO Institut stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté.

Prorektoři

Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení vysoké školy CEVRO Institutu.

Disciplinární komise

Členy disciplinární komise CEVRO Institutu jmenuje rektor z řad členů akademické obce.

Disciplinární komise má čtyři jmenované členy. Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a dva z řad akademických pracovníků. Členem disciplinární komise je též vždy prorektor, který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem pro studenty CEVRO Institutu, který je vnitřním předpisem CEVRO Institutu.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí disciplinární komise se podává rektorovi CEVRO Institutu.

Nahlédnutí do disciplinárního řádu je možné na úřední desce.

Složení disciplinární komise

Předsedkyně:

 • Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.

Členové:

pedagogická část:

 • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

studentská část:

 • Bc. Lenka Mottlová

Akademická rada

Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická rada má dvacet jedna až dvacet devět členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce vysoké školy CEVRO Institutu. Předsedou akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání. Jednací řád Akademické rady je dostupný na úřední desce.

Předseda:

 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Členové:

 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA
 • prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
 • doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
 • doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
 • Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Kopecký, Ph.D. MA.
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 • prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Večerník
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • prof. Alena Zemplinerová, CSc.
 • prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Rada pro vnitřní hodnocení

Radu pro vnitřní hodnocení  jmenuje rektor, Rada má 11 členů a předmětem její činnosti je zajištění průběžného naplňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Působnost rady je upravena v Pravidlech zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy CEVRO Institut, z. ú., která jsou k nahlédnutí na úřední desce.

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

Akademičtí pracovníci

 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD. – předseda
 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. – místopředsedkyně
 • Ing. František Mičánek, Ph.D.
 • Mgr. Ludmila Habadová
 • Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
 • Mgr. Jiří Cieslar
 • JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Studenti a absolventi

 • Lucie Fornůsková
 • Bc. Jiří Richter
 • Mgr. Filip Šíma
 • Lukáš Peroutka

Zápisy z jednání Rady pro vnitřní hodnocení

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení