Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Pojistné právo

Popis a podmínky absolvování specializace Pojistné právo

Charakteristika

Název specializace:

Pojistné právo

Garantující pracoviště:

katedra soukromého práva

Garant:

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
(katedra soukromého práva Vysoké školy CEVRO, rozhodce)

Anotace:

Cílem specializace je získání uceleného souhrnu poznatků o obsahu a praktickém fungování právního rámce pojistných vztahů, konkrétně o uzavírání a realizaci pojistných smluv, o řešení pojistných sporů (před soudem i mimosoudními způsoby) a v potřebném rozsahu také o veřejnoprávních podmínkách podnikání v oblasti pojišťovnictví.

Požadavky:

1.    Absolvování předmětů podle podmínek uvedených níže.

2.    Úspěšná závěrečná práce (může být pojata i jako případová studie, v níž mohou studující z praxe zúročit své zkušenosti); téma práce se uvádí v dokladu o absolvování specializace.

Výsledky:

Úspěšný absolvent získá v oboru specializace

·      potřebný teoretický základ,

·      výbornou orientaci v relevantní právní úpravě (včetně související úpravy veřejnoprávní a mezinárodního práva soukromého),

·      rozsáhlé znalosti o praktickém fungování právní úpravy (z pojistné praxe i judikatury).

Doklad:

Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování specializace Pojistné právo na Vysoké škole CEVRO

Požadavky

 1. K získání specializace studující absolvuje: 
 • základní předmět Občanské právo hmotné II nebo Relativní majetková práva,
 • profilující předmět Právo a pojištění,
 • profilující předmět Praktické aspekty pojistných smluv a sporů,
 • závěrečnou práci.

Tyto podmínky musí být splněny během období dvou akademických roků jdoucích bezprostředně po sobě; to platí i pro níže uvedené způsoby uznání těchto podmínek za splněné.

 1. Absolvování základního předmětu se v případě studentů Vysoké školy CEVRO (dále jen „student“ nebo „studenti“), řídí studijním a zkušebním řádem Vysoké školy CEVRO (dále jen „studijní a zkušební řád“); v případě studujících, kteří nejsou studenty Vysoké školy CEVRO (dále jen „nestudent“ nebo „nestudenti“), se uvedený předpis použije přiměřeně.

Pro účely absolvování specializace může být absolvování základního předmětu nahrazeno v případě studenta rozhodnutím o uznání předmětu

 1. Absolvování profilujícího předmětu se v případě studentů řídí studijním a zkušebním řádem; v případě nestudentů se uvedený předpis použije přiměřeně.

Pro účely absolvování specializace nemůže být absolvování profilového předmětu nahrazeno rozhodnutím o jeho uznání; to platí i v případě studentů i nestudentů.

 1. Absolvováním závěrečné práce se rozumí její hodnocení garantem specializace nebo jím pověřeným vyučujícím jako úspěšné. Práce bude zpracována v rozsahu 4-8 normostran (započítává se pouze vlastní text práce, včetně úvodu a závěru, nikoli např. údaje na titulním listu, seznam pramenů atd.) a kvalitou musí odpovídat standardům vysokoškolské seminární práce. Jinak se na závěrečnou práci použijí přiměřeně vnitřní předpisy Vysoké školy CEVRO, včetně opatření prorektora pro studium, které stanoví základní požadavky na kvalifikační práce ().

Pro účely absolvování specializace může být absolvování závěrečné práce nahrazeno v případě studenta rozhodnutím garanta specializace o uznání bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce úspěšně obhájené na Vysoké škole CEVRO.

Předměty

Občanské právo hmotné II
(garant Doc. Štenglová,
vyučován v I. trimestru)

Cílem kurzu je seznámení se závazkovým právem, a to s důrazem na závazky ze smluv (ze smluvních typů jsou vybírány ty nejdůležitější). Potřebnou pozornost kurz věnuje i prakticky významné problematice porušení smluvního závazku.

Relativní majetková práva
(garant Doc. Štenglová,
vyučován ve II. trimestru)

Cílem kurzu je poskytnout komplexní znalost závazkového práva, zejména znalosti kompletního katalogu typických smluv a skutkových podstat závazkového práva deliktního. Mimoto kurz poskytne dobrou znalost závazků z dalších právních důvodů.

Právo a pojištění
(garant Dr. Dobiáš,
vyučován v I. trimestru)

Cílem kurzu je seznámení s regulací pojištění a pojišťovnictví v právním řádu ČR, jakož i v právu EU a právu mezinárodním. Kurz pokrývá úpravu soukromoprávní i veřejnoprávní; pozornost je věnována i řešení sporů z pojistných vztahů.

Praktické aspekty pojistných smluv a sporů
(garant Dr. Dobiáš,
vyučován ve II. trimestru)

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti o právní regulaci pojištění a pojišťovnictví o poznatky pojistné a soudní praxe ke klíčovým tématům sjednávání a realizace pojistných smluv, jakož i řešení právních sporů z pojistných vztahů.

[1] Toto rozhodnutí je správním rozhodnutím podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

[2] Toto rozhodnutí není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem; zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy se na ně použijí přiměřeně.

[3] Toto rozhodnutí není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem; zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy se na ně použijí přiměřeně.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení