Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

Praha

Historie Měšťanské besedy

Důstojným sídlem Vysoké školy CEVRO je historická budova staroslavného spolku českého měšťanstva (založeného r. 1845), nazvaná podle jeho jména – Měšťanská beseda. Dnešní podobu získala budova zejména díky přestavbám z druhé poloviny 19. století. Z Měšťanské besedy bylo v roce 1953 zahájeno historicky první televizní vysílání v Československu. Později zde svoji činnosti zahájila také první komerční televizní stanice v České republice – TV NOVA. Působivým místem je především atriový dvůr budovy. Celá budova prošla v roce 2006 komplexní rekonstrukcí, aby mohla plně sloužit potřebám vysoké školy.

Měšťanská beseda v Praze (1845-1952)

V Praze první poloviny 19. století existovalo podobných institucí několik (Adelige Ressource zal. 1805, Kaufmännisches Casino zal. 1833 nebo Deutsches Casino zal. 1848/1862), ale žádná z nich nebyla jazykově česká a většině českého měšťanstva ani sociálně přístupná. Potřeba sdružovat se, debatovat a vyměňovat si názory v polemikám však rostla i mezi česky národně uvědomělými měšťany, podnikateli, úředníky a intelektuály. Pražská Měšťanská beseda představuje jeden z nejstarších a nejdéle existujících spolků v českých zemích. Vznikla již v době předbřeznové (v éře tzv. Metternichova absolutismu) a od samého počátku plnila funkci českého společenského střediska. Tomuto poslání odpovídal již název beseda, který podobně jako jeho dobové jinojazyčné ekvivalenty (casino, ressource) znamenal jak místo družné zábavy, tak i místo poučení.

V jistém smyslu tak Měšťanská beseda jak před rokem 1848, tak v době neoabsolutismu 50. let 19. století plnila funkci veřejného fóra, které do určité míry suplovalo roli neexistujícího politických spolků ale i parlamentu a připravovalo tak budoucí politiky k jejich veřejné činnosti.  Ústředním bodem Měšťanské besedy, kterou si lze asi nejlépe představit jako elitní pánský klub, byla od samého počátku restaurace a s ní spojené další formy dobové společenské zábavy jako byly biliár, karetní hry apod. Měšťanská beseda však byla i místem poučení, neboť její členové zde měli k dispozici čítárnu s množstvím titulů domácích (českých, rakouských) ale i zahraničních novin a časopisů. Na půdě Měšťanské besedy se konaly i vzdělávací přednášky, debaty o veřejných otázkách apod.

Až do 70. let 19. století si Měšťanská beseda uchovávala dvojjazyčný a národnostně umírněný charakter, takže mezi jejími členy nalezneme vedle vyhraněných českých vlastenců i celou řadu sice německy mluvících, ale současně národnostně nevyhraněných pražských podnikatelů, bankéřů atd.

Spojení Měšťanské besedy s pozvolna se rodící českou občanskou společností naznačují již jména jejích zakladatelů a prvních členů, kteří se zanedlouho v revoluci 1848 zapojili do politického života: F. A. Brauener, P. Faster, J. Frič, K. Havlíček, F. Palacký, F. Pštross, F. L. Rieger či A. P. Trojan. O oblibě Měšťanské besedy svědčí, že již rok po svém založení měla více než 500 členů a jejich počet nadále rychle stoupal.

V prvních letech po svém vzniku Měšťanská beseda sídlila v pronajatých prostorách ve Voršilské ulici, odkud se v roce 1848 přestěhovala do opět pronajatých prostor v domě U černé růže na pražských Příkopech. Další rozvoj Měšťanské besedy si však již tehdy vyžadoval získání odpovídajících vlastních prostor, a proto byl zakoupen pozemek v Jungmannově ulici, na němž v letech 1868 až 1871 vyrostla reprezentativní budova Měšťanské besedy. Po rozpadu dosud jednotné české politiky na radikálně liberální a nacionální mladočechy a umírněně liberální či až konzervativní staročechy v 70. letech 19. století se Měšťanská beseda stává jednou z bašt staročeské strany a charakter konzervativní instituce si uchovává přinejmenším až do roku 1918. Její zánik v roce 1952 pak zapadá do mohutné vlny všeobecné likvidace svobodného spolkového života nastupujícím totalitním režimem.

Své místnosti zde měla k dispozici i Palackého a Riegrova Národní strana (staročeši) a scházely se zde i čeští poslanci zemského sněmu. Rozlehlý dům tehdy ovšem nesloužil pouze Měšťanské besedě jako takové, výhodný pronájem zde nalezly i další s českou společností 19. století neodmyslitelně spjaté instituce a spolky, jako byly např. Sokol, Hlahol či Ústřední Matice školská.

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 4; 20 publikací ve Web of Science, 58 citací na WoS
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 7; 19 publikací ve Web of Science, 98 citací na WoS
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 7; 17 publikací ve Web of Science, 117 citací na WoS
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 6; 36 publikací ve Web of Science, 90 citací na WoS
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.

 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.

Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.

 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.

 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.

 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.

 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Přihlášení