Praha | Český Krumlov

Vysoká škola, kam se budete těšit!

MPA – Moderní veřejná služba

Představujeme vám pokročilý manažerský postgraduální program MPA zaměřený na problematiku zajištění kontinuální modernizace veřejných služeb.

 • Program je určen pro jakékoliv zájemce, ale primárně pro střední a vyšší management institucí veřejného sektoru, střední a vyšší management soukromých společností, pro ty, kteří aspirují na vyšší manažerské funkce.
 • Program je dále určen aktivním občanům a zástupcům občanské společnosti
 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit proces kontinuální modernizace veřejných služeb v reakci na jakoukoliv změnu celospolečenských podmínek v konkrétní oblasti veřejného života.
 • Absolventi programu se stanou hybnou silou přechodu od tradicionalistického vrchnostenského pojetí veřejné správy směrem k moderním, proklientsky orientovaným veřejným službám.
 • Absolventi působící ve veřejném sektoru budou připraveni komplexně řídit a koordinovat kontinuální aktualizaci procesů a jejich standardizaci, prostřednictvím kterých jsou vykonávány jednotlivé agendy veřejné správy.
 • Absolventi působící v soukromém sektoru, či v rámci občanské společnosti budou schopni vytvářet účinný tlak na stát, s cílem vytvořit kvalitní podmínky pro naplnění práv občanů na moderní veřejné služby a iniciovat vznik dostatečné nabídky moderních veřejných služeb, splňujících požadavky klientů, tedy zejména na kvalitu, dostupnost, uživatelskou přívětivost, efektivitu a transparentnost veřejných služeb.

Zahájení první studijní skupiny: 17. května 2024.

Přihlášky přijímáme do: 31. března 2024.

 

NÁŠ TÝM ODBORNÍKŮ A PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:

PhDr. Robert Ledvinka, hlavní garant programu – Absolvent Filosofické fakulty UK Praha. Více než 30 let se věnuje problematice organizace a fungování veřejné správy. Specialista na procesní transformaci, veřejné právo, veřejné rozpočty a eGovernment. Spoluator legislativního rámce digitalizace veřejné správy, včetně zákona o právu na digitální služby. Vedoucí autorského týmu „Strategie rozvoje veřejné správy 2014“, vedoucí projektu „Vybudování základních registrů veřejné správy“, autor architektury a vedoucí projektu „Procesní modelování agend veřejné správy“.

Ing. Richard Kaucký – Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeden z autorů architektury českého eGovernmentu, specialista na problematiku elektronického podání, kvalifikované služby elektronických transakcí pro elektronické podepisování a digitální doručování se zachováním digitální kontinuity. Jeden ze zakladatelů firmy Software602 a spoluautor prvního českého textového editoru T602. Držitel ocenění „Osobnost roku české informatiky“. 

Ing. Aleš Kučera – Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeden z autorů architektury českého eGovernmentu. Většinu své profesní dráhy působí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Problematice eGovernmentu se aktivně věnuje od roku 2001. Aktivně prošel projekty Internet mění svět či eStát. Je spoluautorem projektů Kontaktní místa veřejné správy Czech POINT a Informační systém datových schránek. 

Ing. Pavel Šubrt – Absolvent VŠE obor automatizované systémy řízení. Zaváděl v České republice a ve vybraných zemích východní Evropy systémy platebních karet. Problematice digitalizace veřejné správy se věnuje od konce devadesátých let. Podílel se na projektech informatizace krajských úřadů, ISVS pro nový živnostenský rejstřík, zdravotnické registry, procesní modelování agend ve veřejné správě, vybudování systémů digitální technické mapy. 

Ing. Tomáš Hládek – Absolvent ČVUT obor technický kybernetika. Dlouholetý expert České národní banky, kde působil na různých pozicích (ředitel sekce, poradce guvernéra). Dnes poradce v České bankovní asociaci. Odborník na oblast platebního styku a peněžního oběhu, věnuje se i procesům digitalizace, kybernetické bezpečnosti, elektronické identity a provázanosti veřejnoprávních a soukromoprávních služeb. 

Mgr. Ondřej Knebl – Advokát s více než 20 letou praxí se specializací na oblast veřejných zakázek, práva ICT a obchodního závazkového práva. V oblasti eGovernmentu se mj. podílel na budování a provozování základních registrů, datových schránek a center sdílených služeb. 

Zdeněk Dutý – Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Aktuálně pracuje ve společnosti Autocont a. s. na pozici obchodního ředitele pro eGovernment. Problematice digitalizace a efektivního využívaní prostředků informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě se věnuje od konce 80-tých let. Specializuje se na problematiku propojeného datového fondu, centrálních informačních systémů a sdílení dat.

 

PROČ TENTO PROGRAM?

Naší VIZÍ je, že úředníci, podnikatelé, živnostníci a občané (v rozsahu pro ně potřebném) budou po absolvování tohoto studijního programu vědět, jak jim může být eGovernment dobrým sluhou.

Naší MISÍ je učit a naučit studenty co mohou a co mají od eGovernmentu chtít a očekávat, a co chtít a očekávat nemohou a nemají. Naši studenti budou po absolvování studia připraveni na to, co po nich budou chtít občané a podnikatelé, jak budou chtít používat eGovernmentové služby.

Naší STRATEGIÍ je připravit studenty na dopady digitalizace vysvětlením legislativního, procesního a implementačního rámce eGovernmentu.

Naší TAKTIKOU je vysvětlit studentům „big picture“, tedy jak TO má fungovat jako celek, aby chápali souvislosti v okamžiku, kdy vidí ze své pracovní pozice nebo zařazení jenom detail.

Záštitu nad programem převzala Hospodářská komora České republiky.

OBSAHOVÁ STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem studia není získat primárně znalosti o právních předpisech, vytvářejících právní rámec, ale zejména získat znalosti základní logiky řešení, komplexnosti a vzájemných vazeb fungování veřejné správy.

Tento soubor znalostí je základním předpokladem pro pochopení a akceptaci významu kontinuálního procesu zajištění aktuálnosti nastavení procesů, jakým jsou konkrétní agendy veřejné správy vykonávány a jejich celospolečenské přínosy.

Souběžně s potřebnými znalostmi, studium umožní absolventům získat nezbytné dovednosti jak nástroje digitalizace efektivně používat pro zajištění trvalé aktuálnosti jednotlivých agend a veřejných služeb.

O studijním programu

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.
 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.
 • Cena studia je 82 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MPA – Moderní veřejná služba.
 • Členové Hospodářské komory ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 70 tisíc Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.
 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MPA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí. Veřejná správa je záležitostí veskrze národní. Celoživotní vzdělávání a titul MPA je zakotven v českém právním řádu.
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D.
H-index = 5; 12 publikací ve Web of Science, 64 citací na WoS
– Spolupráce na přípravě studijních programů bezpečnostního zaměření.
– Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů v oblasti krizového managementu a programů s bezpečnostním zaměřením.
– Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů z oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
PUBLIKACE
 • Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.
CEBES V MÉDIÍCH

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
H-index = 7; 83 publikací ve Web of Science, 26 citací ve Scopus
doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
H-index = 9; 151 publikací ve Web of Science, 77 citací ve Scopus
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
H-index = 9; 168 publikací ve Web of Science, 117 citací ve Scopus
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
H-index = 9; 120 publikací ve Web of Science, 37 citací ve Scopus
Výuka:
 • Spolupráce na přípravě nových bakalářských a magisterských studijních programů ekonomického zaměření v souladu s rozvojem tržní ekonomiky a pracovního trhu.

 • Zapojení se do přednáškové činnosti u vybraných předmětů.

 • Centrum se zapojí do tvorby metodiky hodnocení kvality studijních programů.

 • Podpora při zajištění reakreditace stávajících studijních programů.

Mezinárodní spolupráce:
 • Podpora stávajících konferenčních činností vysoké školy.
 • Vyhledávání zahraničních spolupracovníků pro pořádání konferencí a předních světových profesorů pro zajištění přednáškové činnosti.
Workshopy a konference:
Výzkum:
 • Podávání a řešení projektů GAČR, TAČR aj.
 • Podpora zahraniční spolupráce ve výzkumu a posílení internacionalizace výzkumu.
 • Zvyšování motivace pracovníků Centra, vyučujících a nadaných studentů vysoké školy  k zapojení do vědecko-výzkumných a publikačních aktivit.
 • Rozvíjení spolupráce vysoké školy s novými partnery v oblasti výzkumu a vývoje.
 • TAČR – Théta,  TK 05010117,  Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel,doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.
 • Podání projektu pro HK ČR : Analýza ekonomického významu sektoru českého obranného průmyslu pro ČR.
 • Podání projektu pro GA AA: Multidisciplinární přístup k problematice investování do bydlení.

Přihlášení